PROGRAM  PROFILAKTYKI

ZESPOŁU SZKÓŁ

im. OSKARA LANGEGO

w BIAŁYM BORZE

       

 

 

na lata 

2009 – 2010

2010-2011

2011-2012

 

 

Biały Bór 2009

WSTĘP

 

        Celem Programu profilaktyki w Zespole Szkół im. Oskara Langego i II Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze jest ochrona uczniów przed zachowaniami ryzykownymi, czyli takimi, które zahamują lub zakłócą ich rozwój. Niepożądane zachowania starszej młodzieży (m.in. wulgarny język, palenie papierosów, picie alkoholu, agresja werbalna i niewerbalna, zażywanie narkotyków) są szybko przechwytywane przez coraz większą, młodszą wiekowo, grupę młodzieży.

       

Program profilaktyki uwzględnia czynniki ryzyka, czyli niekorzystne cechy, sytuacje, warunki, które tkwią w uczniu i w jego środowisku (m.in. poziom dojrzałości emocjonalnej, podatność na zagrożenia, odrzucenie przez rówieśników), a także czynniki chroniące (wspomagające), które zwiększają odporność ucznia na negatywne wpływy (m.in. zainteresowanie nauką szkolną, poszanowanie norm i autorytetów, umiejętność rozwiązywania problemów, wrażliwość społeczną).

 

Program profilaktyki jest skorelowany z programem wychowawczym szkoły po to, aby stał się programem skutecznym. Ponadto ważną rolę w profilaktyce spełniają wychowawcy. Z punktu widzenia profilaktyki treści muszą być włączane do nauczania przedmiotów i mają je uzupełniać.

Program profilaktyki promuje przede wszystkim zdrowy tryb życia, zapobiega uzależnieniom, przemocy, zaburzeniom emocjonalnym. Aby profilaktyka osiągnęła swój cel niezbędna jest współpraca na różnych obszarach: szkoła, klasa, środowisko.

 

 

 

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Szkolny Program Profilaktyki opracowany przez zespół w składzie:

 

 

przewodnicząca:

Renata Piszcz – pedagog szkolny

 

Piotr Ptasiński – nauczyciel j.niemieckiego

 

Izabela Sadłowska– nauczyciel wf.

 

Joanna Racisz-Czapla – nauczyciel przed. zawodowych

 

Edyta Serniak – wychowawca internatu

 

Anna Kostiw – Ikało – wychowawca internatu

Szkolny Program Profilaktyki został opracowany na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

 

 I.

Podstawy prawne.

 

·       Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawie nieletnich (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109).

·       Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535).

·       Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.).

·       Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198).

·       Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. nr 10, poz. 55).

·       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. Nr 51, poz.458).

Powyższe rozporządzenie działalność edukacyjną szkoły określa min. przez: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226). §9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem stanowi, że „Szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i Policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci lub młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki lub substancje, o których mowa w§1 cyt. rozporządzenia (środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze).

 

§10 ww. rozporządzenia określa, że szkoły i placówki opracowują, zgodnie ze statutem, strategię działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, która uwzględnia m. in. procedury postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń oraz sposób współdziałania pracowników szkoły ze służbą zdrowia i Policją w sytuacjach wymagających interwencji Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawie nieletnich (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 ze zm.). Przepisy ustawy o postępowaniu w sprawie nieletnich art. 1 §1 określają, w stosunku do kogo i w jakim zakresie można je stosować. I tak:

 

W zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji - w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18 (nie określono dolnej granicy wieku).

 

W zakresie postępowania w sprawach o czyny karalne - w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu 13 lat, ale nie ukończyły lat 17.

 

W zakresie wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych - w stosunku do osób, względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby lat 21. W art. 1 określono, że „nieletni" to osoba, o której mowa w §1, natomiast „czyn karalny" to czyn zabroniony przez ustawę jako: Przestępstwo (czyn człowieka zabroniony pod groźbą kary, która określa jego znamiona, zawiniony i szkodliwy społecznie w stopniu wyższym, niż znikomy) lub przestępstwo skarbowe. Wykroczenia określone w 11 artykułach Kodeksu Wykroczeń:

·         zakłócenie wybrykami spokoju lub porządku publicznego (art.51 K.W.);

·         znęcanie się nad zwierzętami (art.62 K.W.);

·         niszczenie i uszkadzanie znaków umieszczonych przez organ państwowy (art. 69 K.W.);

·         uszkadzanie znaków lub urządzeń zapobiegających niebezpieczeństwu (art. 74 K.W.);

·         rzucanie kamieniami w pojazd będący w ruchu (art. 76 K.W);

·         samowolna zmiana znaków lub sygnałów drogowych (art. 85 K.W.);

·         prowadzeniu pojazdu przez osobę po użyciu alkoholu (art. 87 K.W.);

·         kradzież lub przywłaszczenie mienia do określonej wartości (nie przekracza 250 złotych)

·         (art. 119 K.W.);

·         paserstwo mienia o określonej wartości (art. 122 K.W.);

·         niszczenie lub uszkodzenie mienia, jeśli szkoda dotyczy ustalonej w Kodeksie Wykroczeń

                 kwoty (nie przekracza 250 złotych) (art. 124 K.W.);

·         spekulacja biletami wstępu (art. 133 K.W.);

·         utrudnienie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego (art. 143 

                 K.W.). Odpowiedzialność za pozostałe wykroczenia może nastąpić tylko w sytuacji   

                 przypisania nieletniemu przejawu demoralizacji.

 

II.

Cel ogólny:

 

„Ochrona ucznia przed zagrożeniami rozwoju, zaspokajaniu
potrzeb psychicznych, pomocy w realizowaniu celów rozwojowych
i uczenie umiejętności radzenia sobie z trudnościami w życiu.”

III.

Zachowania ryzykowne w szkole

 

palenie papierosów, używanie alkoholu i narkotyków

 

zachowania agresywne

 

wagary

 

brak zainteresowania nauką szkolną, wagary

 

niska kultura osobista, wulgaryzmy

 

wczesna inicjacja seksualna

 

kontakty z sektami

IV.

Czynników chroniących, które zapobiegają pojawianiu się różnych zachowań ryzykownych

 

określone zainteresowania uczniów

 

silna więź z rodzicami

 

podejmowanie aktywności (sport, nauka, twórczość artystyczna)

 

pozytywna grupa rówieśnicza

 

radzenie sobie ze stresem i negatywnymi emocjami

 

uwewnętrzniony szacunek do norm, wartości, autorytetów

 

zainteresowanie nauką szkolną

V.

Kierunki działań profilaktycznych

 

przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym

 

profilaktyka uzależnień (od alkoholu, papierosów i narkotyków)

 

przeciwdziałanie wagarom i ucieczkom z lekcji

 

przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym

 

podnoszenie kultury osobistej naszych uczniów, przeciwdziałanie wulgaryzmomVI. Profilaktyka w szkole

 

 Szkolny program profilaktyki adresowany do uczniów, nauczycieli i rodziców jest zgodny z:

- Statutem Szkoły

- Szkolnym Programem Wychowawczym

- Regulaminem Szkoły

 

W szkole prowadzona będzie profilaktyka pierwszorzędowa i drugorzędowa:

 

·       Profilaktyka pierwszorzędowa będzie skierowana do wszystkich uczniów i rodziców. Jej celem jest promocja zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji. Działaniom prewencyjnym objęci zostaną uczniowie z grup niskiego ryzyka. Realizatorami tych działań będą wszyscy nauczyciele wspierani przez specjalistów

 

·       Profilaktyka drugorzędowa skierowana będzie do grup podwyższonego ryzyka. Celem działań jest umożliwienie wycofania się z ryzykownych zachowań. Pomoc uczniom mającym trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów, wspieranie tych osób w sytuacjach trudnych. Pomoc będzie organizowana przez pedagoga i psychologa szkolnego, poradnię psychologiczno pedagogiczną.

 

W ramach programu podjęte zostaną: - działania informacyjne - działania edukacyjne - działania integracyjne - działania wdrażające określone umiejętności - działania interwencyjne.

 

        Opracowana została również procedura postępowania nauczycieli w sytuacjach związanych z zagrożeniem zdrowia i/lub życia uczniów oraz niewłaściwymi zachowaniami młodzieży i interwencji policji.          

 

Program jest otwarty i może ulegać modyfikacji, wiąże się z problematyką poszczególnych przedmiotów, godzin wychowawczych i umożliwia wykorzystanie innych programów profilaktycznych realizowanych przez osoby kompetentne i właściwie przeszkolone. Jest uzupełnieniem programu wychowawczego szkoły i ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój ucznia poprzez:

- kształtowanie właściwej postawy ucznia,

- poznawanie i przestrzeganie norm społecznych,

- budowanie postaw życzliwości i miłości, - przeciwdziałanie agresji i przemocy,

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

VII. Realizatorzy działań profilaktycznych:

 

1.   Dyrektor/ Wicedyrektor szkoły, jako realizator działań profilaktycznych:

·       dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych

·       finansuje, monitoruje pracę wychowawców klas i pedagoga szkolnego,

·       wyznacza odpowiedzialnych za realizację.

 

2.   Pedagog i psycholog szkolny:

·       podejmują działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające ze szkolnego programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki w stosunku do uczniów i rodziców z udziałem nauczycieli,

·       interweniują w sytuacji trudnej wychowawczo, patologicznej.

 

3.   Nauczyciel – wychowawca

·       doskonali swoje kwalifikacje i zdobywa nowe umiejętności w zakresie działań profilaktycznych,

·       realizuje zadania we współpracy z rodzicami,

·       dba o poczucie bezpieczeństwa i akceptację ucznia w klasie,

·       jest wzorem konstruktywnych zachowań.

 

4.   Rodzice aktywnie współpracują ze szkołą

·       korzystają z pomocy i wsparcia ze strony pedagoga szkolnego,

·       biorą udział w tworzeniu i ewaluacji szkolnego programu profilaktyki.

 

5.   Szkoła współpracuje w zakresie realizacji działań profilaktycznych z:

·       Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną,

·       Policją i Strażą Miejską,

·       Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

·       Kuratorem Sądowym d/s Rodzinnych i Nieletnich,

·       Poradnią Uzależnień,

·       specjalistycznymi placówkami pomocy psychologicznej.

 

 

 

VIII. Cele i zadania szkolnej profilaktyki

 

1. Cele:

1.1 Zapobieganie i zmniejszanie szkód występujących w życiu młodych ludzi w związku z sięganiem przez nich po substancje uzależniające - ochrona młodego człowieka przed zagrożeniami - reagowanie na próby podejmowania zachowań ryzykownych poprzez odwołanie się do specjalistycznej pomocy - dostarczenie wiedzy o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów i stosowania środków odurzających.

 

1.2 Ograniczenie i eliminowanie zachowań problemowych występujących wśród młodzieży jak: wagary, agresja i przemoc, wyłudzenie, wykroczenia przeciw prawu, przedwczesna inicjacja seksualna - pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności społecznych i psychologicznych - rozwijanie możliwości podejmowania działań alternatywnych poprzez zaangażowanie uczniów w działalność pozytywną - popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

 

1.3 Kształtowanie osobowości ucznia w taki sposób aby prawidłowo funkcjonował w środowisku szkolnym i pozaszkolnym - budowanie poczucia własnej wartości i zachowań asertywnych - kształcenie umiejętności komunikacji interpersonalnej - wychowanie do wartości i podejmowania odpowiedzialnych decyzji - zaspokojenie potrzeb psychospołecznych ucznia.

 

1.4 Wypracowanie właściwych form współpracy z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów młodzieży: - pedagogizacja rodziców - porady, konsultacje - informowanie o możliwościach uzyskania pomocy specjalistycznej - zaangażowanie rodziców w życie szkoły.

 

1.5 Promocja zdrowia i rozwijanie zdolności do prowadzenia zdrowego życia młodzieży w działaniach wychowawczych, profilaktycznych i interwencyjnych - zapewnienie wymiany informacji pomiędzy pracownikami szkoły - doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży.

 

 

IX. Treści programu będą realizowane podczas:

 

·       lekcji

·       godzin wychowawczych

·       zajęć z pedagogiem i psychologiem szkolnym

·       zajęć warsztatowych prowadzonych przez specjalistów

·       zajęć pozalekcyjnych

·       konkursów

·       wycieczek, biwaków szkolnych.

 

 

X. Metody pracy:

 

·       pogadanki

·       dyskusja

·       burza mózgów

·       wykłady

·       warsztaty dla nauczycieli i rodziców

·       treningi

·       zajęcia terapeutyczne - gry i zabawy psychologiczne.

 

 

XI. Przewidywane efekty podjętych działań profilaktycznych.

 

W wyniku realizacji programu profilaktycznego uczeń:

·      uzyskuje pomoc pedagogiczno- psychologiczną,

·      uświadamia sobie zagrożenia i potrafi im się przeciwstawić

·      identyfikuje się ze środowiskiem szkolnym i dostrzega korzyści płynące z prowadzenia zdrowego stylu życia

·      osiąga dojrzałą osobowość psychospołeczną

·      nauczyciele posiadają wiedzę z zakresu profilaktyki

·      występuje niski wskaźnik uczniów opuszczających zajęcia lekcyjne

·      rodzice chętnie uczęszczają w oferowanych im programach, warsztatach.

 

 

XII. Sposoby ewaluacji:

 

·    obserwacja zachowań

·    analiza ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli, rodziców

·    sondaże wśród rodziców i uczniów

·    rozmowy z uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły,

·    analiza dokumentów (plan pracy wychowawcy, konspekty lekcji, dzienniki).

 

 

Plan realizacji działań szkolnej profilaktyki

 

1.   Zapobieganie paleniu papierosów przez uczniów.

 

Zadania

Formy realizacji (metody)

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Współrealizatorzy

Ewaluacja

 

1. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności uczniów za zdrowie swoje i innych.

 

Wdrażanie programu "Profilaktyka w szkole" poprzez spotkania i dyskusje na godzinach wychowawczych dotyczące nikotynizmu, jego szkodliwości i zagrożeniach wynikających z palenia papierosów, wyświetlanie filmu edukacyjnego o szkodliwości palenia papierosów.

 

Cały okres realizacji programu

 

Wychowawcy klas

 

Wszyscy nauczyciele

 

Ankiety

 

2. Kształtowanie odpowiedzialności za stan własnego zdrowia i innych osób (z uwzględnieniem najbliższej rodziny) - dbałość o harmonijny rozwój psychofizyczny.

 

- Wykorzystanie ścieżek międzyprzedmiotowych                    - Podejmowanie działań eliminujących palenie papierosów  

  (przestrzeganie norm i zasad obowiązujących w szkole)                              - Włączenie się w ogólnopolskie akcje prozdrowotne

  np. ”Dzień bez papierosa”,

- Wywiadówka profilaktyczna.                             

 

jw.

 

Wychowawcy, dyrektor, Samorząd Uczniowski

 

Rodzice, pielęgniarka szkolna, wszyscy pracownicy szkoły

 

Rozmowa z uczniami, ankiety, obserwacje, dziennik zajęć lekcyjnych

 

4. Propagowanie stylu życia bez papierosa.

 

- Propaganda wizualna,

- Gazetki szkolne,

- Ulotki.                                   

 

jw.

 

Wychowawcy, pedagog szkolny

 

Wszyscy nauczyciele

 

Pogadanki i obserwacje

 

2. Zapobieganie piciu alkoholu.

 

 

Zadania

 

 

Formy realizacji

 

Osoba odpowie -dzialna

 

Współrea-lizatorzy

 

Termin reali-zacji

 

Ewalu-acja i monito-ring

 

1. Podnoszenie kompetencji wychowawczo - profilaktycznych nauczycieli o szkolenia i treningi z zakresu uzależnień.

 

 

- Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli,

- Pełnienie dyżurów podczas przerw.

 

Dyrektor, pedagog szkolny

 

Nauczyciele

 

Cały rok

 

wg grafiku

 

2. Propagowanie zdrowego stylu życia, upowszechnianie wśród młodzieży modelu życia i spędzania wolnego czasu bez alkoholu.

 

 

-          Propozycja zajęć pozalekcyjnych, sportowych, kół zainteresowań oraz innych form zabawy, 

-          Konkursy plastyczne.

 

 

 Dyrektor

 

Nauczyciele

 

Cały rok szkolny

 

Dzienniki zajęć, tablice informacyjne

 

3. Edukacja rodziców w zakresie środków uzależniających, czynników warunkujących powstawanie nałogów.

 

-          Spotkania z rodzicami,

-          Wywiadówki profilaktyczne,

-          Wskazanie miejsc, w których można uzyskać pomoc.

 

Dyrektor

 

 

 

 

 

Pedagog, wychowawcy klas

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

Dzienniki lekcyjne, broszury, poradniki

 

 

4. Pomoc młodzieży, która

nadużywa alkoholu.  

Nawiązanie współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę w profilaktyce.

 

 

-          Wskazanie miejsc w których można uzyskać profesjonalną pomoc np. „POMARAŃCZOWA LINIA” 0 –0801 14 00 68 ,

   

 

 

Pedagog szkolny

 

 

 

 

 

PPP,

 

 

Wrzesień

 

 

W miarę potrzeb

 

Tablica informacyjna, poradniki, broszury

 

 

 

5. Promocja postaw i wartości służących powściągliwości i zdrowiu.

 

-          Uwzględnianie w tematyce lekcji religii zasad profilaktyki, sensu życia, celów życiowych ,    

-          Dyskusje na języku polskim o wzorcach osobowych w literaturze.

 

Katecheci

 

n-le j. polskiego

 

 

Pedagog, wychowawcy klas

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Gazetki, rekolekcje, wycieczki i pielgrzymki do Częstochowy

 

 

 

 

6. Realizacja prozdrowotnego programu wychowawczego, w ramach którego mieści się problematyka alkoholowa.

Uczenie umiejętności radzenia z naciskami płynącymi ze strony grupy rówieśniczej i reklamy.

 

-          Godziny wychowawcze,

-          Filmy o uzależnieniach,

-          Warsztaty i treningi uczenia konstruktywnego odmawiania,

-          Budowanie właściwego wizerunku własnej osoby,

-          Rozwijanie umiejętności bycia asertywnym i komunikowania się z innymi – konkursy,

-          Spotkania z pielęgniarką, z lekarzami, z pedagogiem,

-          Pogadanki i dyskusja na lekcjach biologii, chemii.

 

 

 

Wychowawcy klas

 

Nauczyciele

 

Cały rok

 

Zapisy w dzienniku

 

7. Zachęcanie do przynależności do konstruktywnych grup rówieśniczych.

 

-          Propagowanie i praca młodzieży w szkolnym wolontariacie, w SU, PCK,

-          Grupy wsparcia rówieśniczego i pomocy koleżeńskiej.

 

Wychowawcy klas

 

Nauczyciele

 

Cały rok

 

Protokoły, sprawozdania

 

3. Zapobieganie uzależnieniu młodzieży od narkotyków.

 

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Współrealizator

Ewaluacja

 

1.Diagnozowanie skali zjawiska zagrożenia uzależnieniami wśród uczniów.

 

-          Powołanie zespołu wychowawczego dla opracowania narzędzi i przeprowadzenia diagnozy zjawiska,

-          Anonimowa ankieta przeprowadzona  wśród uczniów,

-          Podsumowanie wyników ankiet na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 

Październik

 

Grudzień

Luty

 

 

Wicedyrektor

 

Wicedyrektor

Wicedyrektor

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele

 

 

 

Ankieta

Zapis protokolarzu

 

2.Dostarczenie uczniom wiedzy na temat konsekwencji brania narkotyków.

 

-          Gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów i nowoczesnych środków dydaktycznych na temat profilaktyki uzależnień:

*ulotki na temat negatywnych skutków zażywania narkotyków,

       *gazetki ścienne z wykorzystaniem plakatów.

 

-          Tematyka dotycząca narkomanii realizowana na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy oraz lekcjach biologii,

 

 

-          Wykorzystanie ścieżek przedmiotowych do realizacji programu profilaktycznego szkoły,

 

-          Nasilenie propagandy wizualnej dotyczącej przeciwdziałania narkomanii:

·            happeningi,

·            dyskusje,

·            projekcje filmów z wykorzystaniem edukacyjnych kaset video,

 

Cały rok

 

 

 

 

 

wg planu pracy wychowawcy klasy

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Pedagog

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

Wicedyrektor

 

 

Pedagog

 

 

 

 

 

 

Bibliotekarzwych. klas

Nauczyciel biologii i inni nauczyciele

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wicedyr.

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

Zapis w sprawozdaniu pracy pedagoga

 

 

Zapis w dzienniku lekcji

 

Zapis w dzienniku lekcji

Zapis w dzienniku lekcji

 

 

3. Wsparcie (konsultacje) ze strony specjalistów.

 

-          Korzystanie z doświadczeń specjalistów poprzez:

       *kierowanie do specjalistycznych placówek zajmujących się profilaktyką i terapią,

       *pozyskiwanie współpracowników z Poradni Pedagogiczno -      Psychologicznej,

       *indywidualne konsultacje uczniów z pedagogiem  

         szkolnym.

 

Według potrzeb

 

 

 

Regularnie

 

Pedagog

 

Wicedyr. w porozumieniu z Radą Rodziców

 

Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego

 

4. Upowszechnienie wśród uczniów znajomości zachowań asertywnych.

 

-          Uczenie umiejętności odpierania nacisków zewnętrznych skłaniających do zażywania narkotyków – w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy klasy.

 

Cały rok

 

Pedagog

 

Wychowawcy klas i pozostali nauczyciele

 

Zapis w dzienniku lekcji

 

5. Utrudnienie uczniom dostępu do środków psychoaktywnych.

 

 

-          Zabezpieczenie szkoły przed wnoszeniem i handlem narkotykami na jej terenie.

 

Na bieżąco

 

Dyrektor szkoły

 

Nauczyciele dyżurni

 

 

6. Dbałość o rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych nauczycieli dotyczących problematyki związanej z zażywaniem narkotyków.

 

-          Zorganizowanie form doskonalenia zawodowego na temat zagrożeń uzależnieniami i ich profilaktyki:

       *konferencje,

       *szkolenia.

 

Według planu pracy szkoły

 

Dyrektor szkoły

 

Pedagog

 

Zapis w protokolarzu

 

7. Pedagogizacja rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień.

 

-          Uwrażliwienie rodziców na postawy i zachowanie dzieci,

 

-          Dostarczenie informacji, jak powinni zachować się w sytuacjach wymagających interwencji poprzez:

       *ulotki,

       *pogadanki,

      

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Pedagog

 

Pedagog

 

wych.klas

wych. klas,

 

 

 

 

Ankieta

4. Przeciwdziałanie zjawisku przemocy i agresji.

 

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Współrealizator

Ewaluacja

 

1. Przeszkolenie Rady Pedagogicznej.

 

Trening zastępowania agresji (ART.) – warsztaty.

 

Według potrzeb

 

Dyrektor, pedagog szkolny

 

Specjaliści prowadzący trening, wszyscy nauczyciele

 

 

2. Kształtowanie poczucia własnej wartości i godności.

 

Rozmowy na godzinach wychowawczych dotyczące dysfunkcji emocjonalnej.

 

Cały okres realizacji programu

 

 

Wychowawcy klas

 

Wszyscy nauczyciele

 

Dziennik lekcyjny

 

3. Rozbudzanie wrażliwości i poczucia odpowiedzialności za relacje międzyludzkie.

 

 

Zajęcia dydaktyczne (godz. wychowawcza) poszerzające świadomość, uczące współżycia w grupie.

 

jw.

 

Wychowawcy klas

 

Wszyscy nauczyciele

 

Obserwacje

 

4. Uświadomienie uczniom skutków prawnych związanych z występowaniem agresji

 

 

Spotkanie uczniów z przedstawicielem policji.

 

I klasy

 

Pedagog szkolny, wychowawcy

 

Wszyscy nauczyciele

 

Lista obecności

 

5. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły.

 

Przestrzeganie procedur dotyczących zasad współżycia.

 

Cały okres realizacji programu

 

Dyrektor, Samorząd Uczniowski

 

Wychowawcy, pedagog szkolny

 

Dokumentacja szkoły

 

6. Stworzenie atmosfery życzliwości, zrozumienia i szacunku dla drugiego człowieka.

 

 

Przestrzeganie zasad współżycia opartego na godności i poszanowaniu wzajemnych praw.

 

jw.

 

Wszyscy pracownicy

 

Wszyscy pracownicy

 

Obserwacja

 

5. Zapobieganie wagarom.

 

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Współrealizatorzy

Ewaluacja

 

1. Przeprowadzenie wywiadu pedagogicznego na temat opuszczania godzin lekcyjnych.

 

-          Przeprowadzenie pogadanki na temat niebezpieczeństw i skutków związanych z wagarowaniem,

-          Przeprowadzenie ankiet w ramach klasy, związanych z przyczynami opuszczania zajęć lekcyjnych,

 

 

 

-          Indywidualne rozmowy z uczniami często opuszczającymi zajęcia,

-          Indywidualne rozmowy z rodzicami tychże uczniów.

Rok szkolny

 

Wychowawca klasy

Wychowawca klasy

 

 

 

Wychowawca klasy

Wychowawca klasy

 

Pedagog szkolny

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

 

 

 

Dziennik lekcyjny, ankiety

 

2. Organizowanie pomocy uczniom mającym problemy z opanowaniem materiału nauczania.

 

-          Organizowanie w ramach zespołów klasowych i pozaklasowych pomocy koleżeńskiej uczniom mającym problemy z opanowaniem materiału,

-          Umożliwienie uczniom nie radzącym sobie z opanowaniem materiału zaliczenia go w późniejszym, umówionym terminie.

 

Rok szkolny, w miarę potrzeb

 

Wychowawca

 

 

Nauczyciele uczący danego przedmiotu

 

Pedagog szkolny

 

Wychowawca

 

 

Dziennik lekcyjny

 

3. Konsekwentne rozliczanie uczniów z nieobecności na zajęciach lekcyjnych

 

-          Bieżące reagowanie na nieobecność uczniów,

 

-          Rozmowy z rodzicami.

 

 

Rok szkolny

 

Wychowawca

Wychowawca

 

Dziennik lekcyjny

 

4. Zapobieganie anonimowości ucznia w danym zespole klasowym.

 

-          Przeprowadzanie zajęć integrujących zespół klasowy,

 

-          Angażowanie wszystkich uczniów w przedsięwzięcia na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

 

Wrzesień

 

W miarę potrzeb

 

Wychowawca

 

Wychowawca

 

Nauczyciele uczący

Nauczyciele uczący, pedagog

 

Dziennik lekcyjny

 

6. Ochrona młodzieży przed stresem i jego skutkami.

 

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Współrealizatorzy

Ewaluacja

 

1. Przeprowadzenie pogadanek na temat istoty stresu.

 

-          Przeprowadzenie ankiet dotyczących przyczyn stresu,

 

 

 

-          Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat stresu (opracowanie scenariuszy lekcji na temat metod radzenia sobie ze stresem).

-           

 

Rok szkolny

 

pedagog szkolny

Wychowawca

psycholog

 

Pedagog szkolny

 

 

 

 

Ankiety

 

2. Program „Stres pod kontrolą”.

 

-          Realizacja programu edukacyjno – profilaktycznego dla maturzystów.

 

Według harmonogra

 

Pedagog

 

Wychowawcy klas maturalnych

 

Dokumentacja pedagoga

 

3. Monitorowanie szczególnie stresogennych sytuacji w życiu szkolnym przez nauczycieli i wypracowanie metod ich eliminowania.

 

 

-          Przeprowadzenie ćwiczeń antystresowych dostosowanych do mogących zaistnieć problemów – w środowisku szkolnym, rodzinnym.

 

W miarę potrzeb

 

Wychowawca

 

Nauczyciele uczący

 

 

7. Zapobieganie wczesnej inicjacji seksualnej.

 

Zadania

Formy realizacji

Termin  realizacji

Osoba odpowie-dzialna

Współre-alizator

Ewalu-acja

 

1.Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z wczesnej inicjacji seksualnej.

 

-          Wdrożenie do realizacji programu ścieżek edukacyjnych (edukacja prozdrowotna),

 

 

 

-          Opracowanie i realizacja tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy klasy dotyczących AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową,

 

 

 

 

 

 

-          Uruchomienie propagandy wizualnej w związku z obchodami Światowego Dnia Walki z AIDS:

       *ulotki,

   *gazetka ścienna „AIDS: wszystki, co powinieneś wiedzieć”,

   *film pt. „Strzeż się nieznajomych” – dyskusja

 

 

Według planu pracy wych.klasy

 

Według planu pracy wychowawcy klasy

 

 

 

 

 

 

Grudzień

 

 

 

Według planu pracy wych.klasy

 

 

Nauczyciel przygotowania do życia w rodzinie

 

Wychowawca klasy

 

 

 

 

 

 

 

Pielęgniarka szkolna

 

 

Pedagog

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele,

 

 

Nauczyciel przygotowania do życia w rodzinie, pielęgniarka,wych.klas

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

 

Zapis w dzienniku lekcji

 

 

Zapis w dzienniku lekcji

 

 

 

 

 

 

Zapis w kronice szkolnej

 

Zapis w dzienniku lekcji

 

 

2. Zapoznanie uczniów z naturalnymi metodami planowania rodziny i antykoncepcją.

Program profilaktyczny „Różowa wstążeczka”.

 

 

 

 

 

 

-          Dbanie o swoje zdrowie: „Badanie piersi”.

 

 

 

Według harmonogramu

 

Nauczyciel przygotowania do życia w rodzinie

 

 

Lekarz ginekolog

 

Wych.klas

 

Zapis w dzienniku lekcji

 

 

 

3. Kształtowanie prawidłowego stosunku młodzieży do wartości i norm moralnych i etycznych oraz kultury zachowania

w kontaktach z rówieśnikami.

 

 

-          Tematyka realizowana na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy

 

Według planu pracy wych.klasy

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

Katecheci

 

 

 

Zapis w dzienniku lekcji

 

8. Zapobieganie używaniu wulgaryzmów.

 

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Osoby realizujące, instytucje wspomagające

Ewaluacja i monitoring

 

1.Kształtowanie postaw akceptacji dla innych kultur bez umniejszania wartości własnej kultury.

 

Lekcje wychowawcze

 

 

 

 

 

Wych. klas

 

Zapisy w dziennikach lekcyjnych

 

2. Kształtowanie poprzez literaturę piękną wrażliwości uczuciowej i umiejętności kontaktowania się z drugim człowiekiem.

 

 

Lekcje języka polskiego

 

 

 

Nauczyciele języka polskiego

 

 

3. Kształtowanie postaw moralnych i myślenia  wartościującego poprzez analizę postaw życiowych bohaterów literackich.

 

 

Lekcje języka polskiego

 

 

 

Nauczyciele języka polskiego

 

 

4. Stworzenie młodzieży okazji do publicznego wypowiadania się. Zachęcanie ich do udziału w dyskusji, do otwartego wypowiadania swoich poglądów, ale jednoczesne uczenie umiejętności słuchania innych oraz poszanowania ich poglądów.

 

Wszystkie przedmioty

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

5. Uczenie młodzieży dobrych manier.

 

Lekcje wychowawcze

 

 

 

Wych. klas

 

 

6. Zwiększanie zdolności utrzymywania pozytywnych kontaktów interpersonalnych uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, uczeń – rodzic.

 

 

Lekcje wychowawcze

 

 

 

Wych. klas

 

 

7. Zwracanie uwagi w codziennych relacjach na poszanowanie ucznia przez nauczyciela (uczeń szanowany przez nauczyciela będzie szanował siebie i innych).

 

 

Wszystkie przedmioty

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

9. Zapobieganie kontaktom młodzieży z sektami.

 

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

Osoba odpowie-dzialna

Osoby realizu-jące, instytucje wspoma-gające

Ewalu-acja i monito-ring

 

1. Diagnoza środowiska poprzez przeprowadzenie na lekcjach wychowawczych tekstu „Jak rozpoznać sektę?”

 

Test „jak rozpoznać sektę?”, lekcje wychowawcze

 

 

 

Pedagog szkolny

 

Wych. klas

 

Zapisy w dziennikach lekcyjnych

 

2. Dostarczenie uczniom informacji o społecznej szkodliwości działania sekt i tzw. nowych ruchów religijnych. Zapoznanie uczniów ze stosowanymi przez sekty technikami zniewalania człowieka, ich zasięgiem i siłą.

 

Programy telewizyjne, profilaktyczne spektakle teatralne, filmy, upowszechnianie materiałów edukacyjnych, lekcje wychowawcze, lekcje religii

 

 

Dyrektor

 

Wych. klas, pedagog szkolny, katecheci

 

Zapisy w dziennikach lekcyjnych

 

3. Współpraca z instytucjami zajmującymi się obroną rodziny i jednostki przed sektami.

 

Pozyskiwanie materiałów edukacyjnych, szkolenie Rady Pedagogicznej

 

 

 

Dyrektor

 

Pedagog szkolny

 

 

 

4. Edukacja rodziców służąca uświadomieniu im konsekwencji przystąpienia dziecka do sekty oraz rozpoznaniu jego kontaktu z grupami psychomanipulacyjnymi.

 

 

Wywiadówki profilaktyczne, materiały edukacyjne pozyskiwane z Internetu

 

 

Dyrektor

 

Wych. klas, pedagog szkolny

 

Zapisy w dziennikach lekcyjnych

 

5. Pedagogizacja rodziców – zaspokojenie potrzeb psychicznych dziecka (miłość, akceptacja, szacunek, troska) podstawą wychowania.

 

 

Zebrania rodzicielskie

 

 

Pedagog szkolny

 

Pedagog, wych. klas

 

 

6. Kształtowanie właściwej postawy religijnej. Lekcje religii miejscem, gdzie młodzież znajduje odpowiedzi na nurtujące je pytania  egzystencjalne.

 

Lekcja religii

 

 

Dyrektor

 

Katecheci, księża

 

 

7. Pomoc uczniom przeżywającym kryzys religijny.

 

Lekcje religii, indywidualny kontakt z uczniem

 

 

Pedagog

 

Katecheci, księża, pedagog

 

 

8. Oddziaływania wychowawcze zmierzające do podwyższenia samooceny uczniów, poznania samego siebie i radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych:

- młodzież – dorośli (wzajemne kontakty; konflikt pokoleń, mit czy fakt?),

- kim jestem, jaki posiadam potencjał twórczy?

- umiejętność rozwiązywania konfliktów,

- umiejętność komunikowania się,

- odkrywanie własnej godności i wartości,

- uczucia – przyjaźń, sympatia, miłość,

- problemy szkolne uczniów.

 

 

Godziny wychowawcze, indywidualna praca z uczniem filmy video

 

 

Pedagog szkolny

 

wych. klas, pedagog szkolny

 

 

9. Uczenie umiejętności obrony przed naciskiem otoczenia – umiejętności odmawiania, asertywności.

 

 

Godziny wychowawcze z elementami treningu asertywności

 

 

Dyrektor

 

Wychowawcy klas

 

 

10. Pokazanie młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

 

Udział młodzieży w kołach zainteresowań, zajęciach pozalekcyjnych, treningach

 

 

 

Dyrektor

 

Nauczyciele prowadzący zajęcia pozalek.

 

 

 

 

XIII. Działania skierowane do rodziców.

 

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

 

1. Informowanie rodziców o pracach szkoły.

 

-          Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły (w tym WSO), Programem Wychowawczym, Programem Profilaktycznym,

-          Organizacja Dni Otwartych Szkoły.

 

 

2. Informowanie rodziców o funkcjonowaniu dziecka w szkole.

 

-          Informowanie o wynikach w nauce i zachowaniu na zebraniach rodzicielskich,

-          Indywidualne spotkania rodziców z wychowawcą,

-          Indywidualne spotkania rodziców z pedagogiem,

-          Pisma informujące o obniżonej frekwencji,

-          Indywidualne rozmowy rodziców z dyrektorem szkoły.

 

 

3. Współpraca z rodzicami.

 

-          Pomoc rodziców w organizowaniu imprez szkolnych,

-          Systematyczna współpraca z Radą Rodziców.

 

4. Pedagogizacja rodziców.

 

-          Spotkania ze specjalistami zajmującymi się profilaktyką,

-          Spotkania z pedagogami.

 

XIV. Działania skierowane do nauczycieli.

 

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

 

1. Propagowanie kursów i szkoleń.

 

-          Informowanie nauczycieli o kursach, szkoleniach i konferencjach organizowanych poza szkołą.

 

2. Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

 

-          Organizowanie szkoleń i warsztatów dla Rady Pedagogicznej na terenie szkoły.

 

3. Propagowanie literatury dotyczącej profilaktyki uzależnień.

 

-          Pozyskiwanie i udostępnianie materiałów dotyczących profilaktyki uzależnień.

 

 

 

XV. OBOWIĄZKI OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI.

 

1.    OBOWIĄZKI DYREKTORA:

-         Zakłada, że w jego szkole profilaktyka musi być spójna z funkcją wychowania,

-         Posiada wiedzę w zakresie profilaktyki,

-         Umacnia pozytywne relacje interpersonalne w szkole,

-         Zachęca młodzież do udziału w działaniach profilaktycznych,

-         Włącza rodziców do współpracy w tworzeniu i realizacji szkolnych programów: wychowawczego i profilaktycznego,

-         Wspiera finansowo i realizuje działania profilaktyczne w swojej szkole,

-         Koordynuje i monitoruje przebieg realizacji planu profilaktyczno – wychowawczego szkoły.

 

2.    OBOWIĄZKI PEDAGOGA SZKOLNEGO:

-         Diagnozuje problemy wychowawcze szkoły,

-         Wspiera wychowawców i pozostałych pracowników szkoły w realizacji zadań profilaktyczno – wychowawczych,

-         Propaguje treści i programy profilaktyczne,

-         Pełni indywidualną opiekę pedagogiczną nad uczniami potrzebującymi takiej opieki,

-         Wspiera dyrektora szkoły w organizowaniu działań profilaktycznych,

-         Bierze udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu (szkoleniowe posiedzenia Rady Pedagogicznej),

-         Odpowiada za pedagogizację rodziców,

-         Rozpoznaje potrzeby ekonomiczne uczniów i pracuje w komisji ds. Pomocy Materialnej,

-         Systematycznie doskonali się w zakresie wychowania i profilaktyki,

-         W miarę potrzeb współpracuje z instytucjami takimi jak: PPP, Komenda Powiatowa Policji, SANEPiD, MOPS, Punkt Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, itp.

 

3.    OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW:

-         Promują zdrowy styl życia i wartościowe formy spędzania wolnego czasu,

-         Utrzymują osobowe relacje z uczniami poprzez indywidualne rozmowy i konsultacje,

-         Współpracują z pedagogiem szkolnym,

-         Konstruktywnie współpracują z gronem pedagogicznym oraz z pozostałymi pracownikami szkoły,

-         Doskonalą się osobowościowo,

-         Dostrzegają indywidualność ucznia, indywidualizują oddziaływania,

-         Mają pozytywne relacje z rodzicami, potrafią pozyskać rodziców do współpracy,

-         Realizują program wychowawczy i program profilaktyczny,

-         Doskonalą się zawodowo.

 

 

4.    OBOWIĄZKI RODZICÓW:

-         Mają dobry kontakt ze szkołą i szeroko rozumianym środowiskiem dziecka,

-         Aktywnie współpracują ze szkołą, dzieląc odpowiedzialność za podejmowane wspólnie oddziaływania profilaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze,

-         Zdobywają wiedzę na temat potrzeb dzieci, zagrożeń wieku dojrzewania i sposobów przeciwdziałania im,

-         Stanowią wzór osobowy dla dziecka,

-         Dbają o dobry kontakt z dzieckiem.

 

 

 

XVI. Formy współpracy z rodzicami w rozwiązywaniu problemów młodzieży.

 

Szkoła współpracuje z rodzicami w realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych.

 

1.    Zbiorowe formy współpracy:

-         Spotkania, tzw. wywiadówki (dotyczą przekazania informacji o osiągnięciach uczniów w nauce i zachowaniu,

-         Spotkania poświęcone pedagogizacji rodziców (dotyczące problemów wychowania i profilaktyki),

-         Spotkania rodziców z dyrektorem szkoły.

 

2.    Indywidualne formy współpracy (stanowią uzupełnienie i wzbogacają kontakty zbiorowe):

-         Konsultacje rodziców z wychowawcą, nauczycielem przedmiotu, pedagogiem, dyrektorem,

-         Korespondencje (za pomocą listów i pism informujących),

-         Rozmowy telefoniczne.

 

 

 

 

 

 

XVII. Procedura intrwencyjna.

 

Procedury postępowania nauczycieli w ZS im. Oskara Langego w Białym Borze w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia ucznia na terenie szkoły

 

1.   W przypadku uzyskania informacji o wystąpieniu zagrożenia życia lub zdrowia ucznia nauczyciel powinien niezwłocznie przekazać stosowne informacje wychowawcy klasy.

2.   Wychowawca klasy powiadamia pedagoga/psychologa szkolnego oraz dyrektora szkoły.

3.   W przypadku sytuacji kryzysowej wychowawca z udziałem pedagoga/psychologa szkolnego niezwłocznie wzywają pogotowie ratunkowe lub/i policję przy jednoczesnym powiadomieniu rodziców o incydencie.

4.   Wychowawca z udziałem pedagoga/psychologa szkolnego proszą ucznia na rozmowę. Następuje ustalenie przyczyn postępowania ucznia.

5.   Wezwanie rodziców/prawnych opiekunów ucznia. Przekazanie im informacji na temat zachowania dziecka. W toku podjętej interwencji profilaktycznej lub kryzysowej należy zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział w programie terapeutycznym.

6.   W przypadku nie pojawienia się rodziców/prawnych opiekunów – wychowawca wysyła pismo wzywające ich do szkoły.

7.   Jeśli rodzice/prawni opiekunowie odmawiają współpracy lub/oraz szkoła wyczerpie dostępne dla siebie metody działań, wychowawca i pedagog/psycholog szkolny powiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły, który listownie informuje policję (specjalistę ds. nieletnich) oraz sąd rodzinny.

 

Dalsze działania leżą w kompetencji sądu i policji, jednak na terenie szkoły pedagog/psycholog szkolny otacza ucznia szczególną opieką.

 

Procedury postępowania nauczycieli w ZS im. Oskara Langego w Białym Borze w przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji

 

1.   W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji nauczyciel powinien niezwłocznie przekazać stosowne informacje wychowawcy klasy.

2.   Wychowawca klasy powiadamia pedagoga/psychologa szkolnego oraz dyrektora szkoły.

3.   Wychowawca z udziałem pedagoga/psychologa szkolnego wzywają ucznia na rozmowę. Następuje ustalenie przyczyn postępowania ucznia i sporządzenie kontraktu w celu zaniechania czynności. Zapoznanie ucznia z następującymi konsekwencjami nie wywiązania się z kontraktu ( źródło: Statut Szkoły ):

4.   Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej można zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka/całej rodziny w programie terapeutycznym.

5.   W przypadku nie pojawienia się rodziców/prawnych opiekunów wychowawca nadaje sprawie tok administracyjny, powiadomiony o sytuacji Dyrektor szkoły wysyła pismo wzywające rodziców do szkoły.

6.   Jeśli rodzice/prawni opiekunowie odmawiają współpracy lub/oraz szkoła wyczerpie dostępne dla siebie metody działań, a z wiarygodnego źródła napływają informacje o braku poprawy funkcjonowania ucznia, wychowawca i pedagog/psycholog szkolny powiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły, który listownie informuje policję (specjalistę ds. nieletnich) oraz sąd rodzinny.

7.   W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

8.   Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa – wtedy natychmiast powiadamia się adekwatne instytucje, to postępowanie nauczyciela powinno być określone przez Program Wychowawczy Szkoły, Statut Szkoły.

 

Procedury postępowania nauczycieli w ZS im. Oskara Langego w Białym Borze w przypadku uzyskania informacji, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków

1.   W przypadku uzyskania informacji lub własnych spostrzeżeń, że uczeń znajduje się pod wpływem substancji odurzających (alkohol, narkotyki) powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy/pedagoga/psychologa szkolnego.

2.   Wychowawca/pedagog/psycholog szkolny odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa pozostawia go w warunkach, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie (zazwyczaj pod opieką osoby dorosłej, najkorzystniej, jeśli będzie to pielęgniarka).

3.   Wychowawca/pedagog/psycholog wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej w przypadku zatrucia, przedawkowania.

4.   Wychowawca/pedagog/psycholog szkolny zawiadamia o incydencie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów prawnych, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji – decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

5.   W przypadku, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu

·       odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych

·       na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia ucznia zawiadamia się rodziców/opiekunów prawnych oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. 

6.   Jeśli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 r. ż.) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.

7.   Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art.43 ust.1 Ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zawsze należy o tym fakcie powiadamiać policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.

8.   Po zajściu takiego incydentu wychowawca oraz pedagog / psycholog szkoły otacza ucznia szczególną uwagą. Uczeń podlega karze udzielenia nagany z wpisem do akt (uzyskanie zachowania nagannego). Zostaje poinformowany, że w przypadku powtórzenia się sytuacji kryzysowej kolejny raz uczeń zostaje skreślony z listy uczniów.

 

Procedury postępowania nauczycieli w ZS im. Oskara Langego w Białym Borze w przypadku uzyskania informacji, że na terenie szkoły znajduje się substancja  przypominającą wyglądem narkotyk

1.   Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile jest to możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

2.   Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu pedagoga/psychologa szkolnego oraz dyrektora szkoły.

3.   Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z zabezpieczoną substancją wzywa policję.

4.   Po przyjeździe policji nauczyciel niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

Procedury postępowania nauczycieli w ZS im. Oskara Langego w Białym Borze w przypadku uzyskania informacji, że na terenie szkoły znajduje się uczeń posiadający substancję  przypominającą narkotyk.

1.   W przypadku, gdy nauczyciel dowiaduje się o posiadaniu przez ucznia substancji psychoaktywnych zgłasza podejrzenia wychowawcy klasy.

2.   Wychowawca powiadamia o incydencie pedagoga/psychologa szkolnego oraz dyrektora szkoły.

3.   Dyrektor szkoły w obecności przynajmniej jednego pracownika szkoły prosi ucznia o okazanie zawartości teczki szkolnej, ewentualnie oddanie substancji.

4.   W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania  substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy. Jednocześnie wychowawca telefonicznie informuje o zdarzeniu rodziców/prawnych opiekunów ucznia i wzywa ich do szkoły.

5.   Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, dyrektor szkoły, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie wychowawca dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

6.   Po zajściu incydentu wychowawca oraz pedagog /psycholog szkolny otacza ucznia ze szczególną uwagą. Uczeń podlega karze udzielenia nagany z wpisem do akt (uzyskanie zachowania nagannego). Zostaje poinformowany, że w przypadku powtórzenia się sytuacji kryzysowej kolejny raz uczeń zostaje skreślony z listy uczniów.

Procedury postępowania nauczycieli w ZS im. Oskara Langego w Białym Borze wobec uczniów z dużą absencją.

1.    W przypadku gdy uczeń jest nieobecny w szkole przez 3 dni lub bez usprawiedliwienia opuszcza pojedyncze godziny lekcyjne/całe dni, co również budzi zastrzeżenia - wychowawca kontaktuje się z  rodzicami/prawnymi opiekunami w celu ustalenia przyczyn nieobecności ucznia w szkole.

2.    Jeżeli uczeń przychodzi do szkoły po dłuższej nieobecności wychowawca wzywa go na rozmowę w celu wyjaśnienia sytuacji - nie realizowania obowiązku szkolnego.

3.    Jeżeli wychowawcy nie udaje się zdyscyplinować ucznia , prosi o wsparcie pedagoga/psychologa szkolnego. Pedagog/psycholog szkolny zobowiązuje ucznia do poprawy frekwencji poprzez pisemny kontrakt. Konsekwencjami nie wywiązanie się z kontraktu są (źródło: Statut Szkoły)

4.    W przypadku, gdy uczeń ignoruje stosowane wobec niego procedury, Dyrektor szkoły wzywa pisemnie rodziców/prawnych opiekunów do szkoły. Następnie odbywa się rozmowa dyscyplinująca ucznia w obecności rodziców przy udziale wychowawcy/pedagoga/psychologa szkolnego.

5.    W sytuacji, gdy ani kontakt telefoniczny ani osobisty z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia jest  niemożliwy, wychowawca zgłasza problem pedagogowi/psychologowi szkolnemu oraz Dyrektorowi szkoły. Dyrektor uruchamia wówczas procedurę administracyjną – powiadamia pisemnie sąd d.s. nieletnich w celu zdiagnozowania sytuacji rodzinnej i problemowej ucznia.

 

Procedury postępowania nauczycieli w XLIV Liceum Ogólnokształcącym w przypadku palenia przez ucznia papierosów na terenie liceum.

1.   W przypadku uzyskania informacji o wystąpieniu sytuacji, w której nauczyciel nakrył ucznia na paleniu papierosów, przekazuje informację wychowawcy klasy.

2.   Wychowawca klasy powiadamia pedagoga/psychologa szkolnego i rodziców.

3.   Najpierw rozmowę dyscyplinującą przeprowadza wychowawca.

4.   W przypadku powtórzenia się sytuacji palenia na terenie szkoły wychowawca informuje o incydencie Dyrektora szkoły oraz wzywa rodziców /prawnych opiekunów ucznia.

5.   Wychowawca i pedagog/psycholog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodziców, zobowiązując go poprzez pisemny kontrakt do zaprzestania palenia. Nie wywiązanie się z kontraktu skutkuje ( źródło: Statut Szkoły): 

6.   Jeśli rodzice odmawiają współpracy ze szkołą, a uczeń nie poprawia swojego zachowania Dyrektor ma prawo powiadomić sąd d.s. nieletnich o potrzebie wglądu w sytuację wychowawczą, z powodu ulegania przez ucznia nałogowi palenia oraz o demoralizującym wpływie na rówieśników.

 

XVIII. Ewaluacja programu.

 

Cel ogólny ewaluacji:

Podniesienie efektywności pracy szkoły.

 

Cel szczegółowy:

Wprowadzenie zmian do kolejnych edycji działań na podstawie wniosków z ewaluacji.

 

 

Obiekt

ewaluacji

Pytania kluczowe

Kryteria ewaluacji

Metody

Próba

Monitorowanie

Raport

 

Funkcjonowanie programu profilaktyki.

 

Czy program profilaktyki uwzględnia przepisy prawa oświatowego?

 

 

Jaka jest znajomość programu profilaktyki?

 

 

 

Czy główne założenia programu są akceptowane przez wszystkich zainteresowanych uczniów, nauczycieli i rodziców?

 

Czy i w jaki sposób są realizowane założone w programie cele?

 

 

 

W jaki sposób program wpływa na rozwój ucznia w sferze psychofizycznej i aksjologicznej?

 

Czy uczniowie mają podstawową wiedzę dotyczącą skutków palenia tytoniu, picia alkoholu i używania innych środków odurzających?

 

 

 

 

Czy uczniowie potrafią powstrzymać się od używania w/w środków? Jeśli zaś wcześniej systematycznie ich używali, to czy teraz używają ich mniej?

 

Czy uczniowie mają konstruktywne sposoby wyrażania emocji i uczuć?

 

 

 

Czy uczniowie mają wykształconą postawę akceptacji i wyrozumiałości dla odmiennych zachowań ludzi?

 

 

 

 

Czy uczniowie mają wykształcone postawy szacunku dla mienia własnego, cudzego i społecznego?

 

 

Czy poprawiła się frekwencja uczniów w szkole?

 

 

Czy uczniowie nie używają wulgaryzmów bądź używają ich mniej?

 

 

Czy uczniowie posiedli wiedzę dotyczącą zagrożeń wynikających z wczesnej inicjacji seksualnej?

 

 

 

Czy uczniowie maja wiedzę na temat istoty stresu, jego objawów i uwarunkowań?

 

 

 

Czy uczniowie zdobyli wiedzę na temat „Jak rozpoznać sektę?” i poznali zagrożenia związane z przebywaniem w sektach?

 

Zgodność z obowiązującymi przepisami.

 

 

Znajomość programu profilaktyki.

 

 

Realizacja założonych w programie celów.

 

 

Adekwatność założeń programu do potrzeb i oczekiwań.

 

 

 

 

 

 

Posiadanie przez uczniów wiedzy dotyczącej skutków palenia tytoniu, picia alkoholu i używania innych środków odurzających.

 

Nabycie prawidłowych postaw wobec używania środków odurzających.

 

Stosowanie przez uczniów konstruktywnych sposobów wyrażania emocji i uczuć.

 

Posiadanie przez uczniów postawy akceptacji i wyrozumiałości dla odmiennych zachowań innych ludzi.

 

Szanowanie przez uczniów mienia własnego, cudzego i społecznego.

 

Wyższa frekwencja na zajęciach lekcyjnych.

 

 

Posługiwanie się przez młodzież poprawną polszczyzną.

 

Uczniowie posiadający wiedzę dotyczącą zagrożeń wynikających w wczesnej inicjacji seksualnej.

 

Uczniowie posiadają wiedzę na temat istoty stresu, jego objawów i uwarunkowań

 

Uczniowie wiedzą jak rozpoznać sektę i znają zagrożenia związane z przebywaniem w sektach.

 

Analiza dokumentów

 

Ankieta

 

 

 

Ankieta

 

 

 

Obserwacja, analiza dokumentów

 

Obserwacja, wywiad

 

Ankieta

 

 

 

 

 

 

 

Obserwacja, ankieta

 

 

Obserwacja

 

 

 

Wywiad, obserwacja

 

 

 

 

Obserwacja

 

 

 

Obliczanie frekwencji

 

Obserwacja

 

 

Ankieta

 

 

 

 

 

Rozmowa

 

 

 

 

Ankieta

 

 

 

 

 

Wszyscy uczniowie i uczestnicy programu

 

Uczniowie, nauczyciele, rodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy uczniowie

 

 

 

 

 

 

Wszyscy uczniowie

 

 

 

Wszyscy uczniowie

 

 

 

Wszyscy uczniowie

 

 

 

 

 

Wszyscy uczniowie

 

 

 

Wszyscy uczniowie

 

 

Wszyscy uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie klas maturalnych

 

 

 

Uczniowie

 

Wicedyrektor ds. wychowawczych

 

 

Wicedyrektor ds. wychowawczych

 

 

Wicedyrektor ds. wychowawczych

 

 

Wicedyrektor ds. wychowawczych

 

 

 

Wszyscy nauczyciele i wychowawcy

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, wszyscy pracownicy szkoły

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły

 

 

Wychowawcy klas

 

 

Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły

 

Nauczyciel wychowujący do życia w rodzinie

 

 

 

Pedagog szkolny

 

 

 

 

Katecheci

 

 

 

 

 

 

 

Raport do wiadomości Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Szkolnego, sporządzony przez wicedyrektora ds. wychowawczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wicedyrektor ds. wychowawczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wicedyrektor ds. wychowawczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program opracowany przez Zespół pod przewodnictwem

pedagoga szkolnego mgr Renatę Piszcz

 

 

Rada Rodziców i Samorząd Szkolny pozytywnie zaopiniowali szkolny program profilaktyki :

 

                                             Rada Rodziców                    Samorząd Szkolny

 

                              .....................................                           ......................................

 

 

Szkolny Program Profilaktyki został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną  dnia 15 września 2009r.