ZESPÓŁ  SZKÓŁ  IM. OSKARA  LANGEGO

W  BIAŁYM  BORZE

 

 

 

 

 

 

Program wychowawczy

 

 

 

 

 

Przy opracowaniu Programu uwzględniono przepisy zawarte w Ustawie        

o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 (Dz. U. nr 95 poz.425) z późniejszymi zmianami Dz. U. z 1996r. nr 67, poz. 329, Dz. U. z 1998r. nr 51, poz. 318, Dz. U. z 1997r. nr 28, Dz. U. z 1998r. nr 117, Dz. U. z 2000r. nr 12 i 14, (przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego) ; Ustawy z dnia 21.11.2001r. o zmianie ustawy- Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy  - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U.Nr144,poz.1615), Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 nr 120, poz. 526, 527, Konstytucji RP z 1997r., Karcie Nauczyciela z dnia 26.01.1982r  z późniejszymi zmianami (Dz. U. 1997r. nr 56 poz.357, 1998r. nr 106, 2000r. nr 19, z 2001r. nr 111 poz.1194), Program polityki prorodzinnej państwa z dn. 17.11.1998r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

 

Wstęp    .....................................................................................................................3

1.     Cele wychowawcze szkoły    ...............................................................................3

2.     Zadania szkoły   ...................................................................................................8

3.     Modele absolwentów    ......................................................................................10

4.     Struktura oddziaływań wychowawczych    .......................................................31

5.     Działania profilaktyczne  ……………...............................................................39

6.     Ceremoniał szkolny i tradycja szkolna.  ............................................................40

7.     Ocena zachowania ucznia .................................................................................43

8.     Ewaluacja skuteczności działań wychowawczych  ...........................................46

9.     Postanowienia końcowe ....................................................................................47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSTĘP

 

 

1. Każdy członek społeczności szkolnej jest osobą, człowiekiem wolnym, który świadomie wstąpił do tej wspólnoty i zdecydował się na jej współtworzenie.

2. Wychowywanie stanowi integralną całość z nauczaniem i jest zasadniczym zadaniem szkoły i wszystkich jej pracowników.

3. Pierwszymi wychowawcami dzieci są rodzice. Szkoła w wychowywaniu współpracuje z rodzicami.

4. Szkoła, jako wspólnota trzech podmiotów, tj.  pracowników szkoły, uczniów oraz ich rodziców, zajmuje w procesie wychowania szczególne miejsce. Obowiązkiem wszystkich pracowników szkoły jest tę rolę wychowawczą podjąć i jak najlepiej wypełnić.

5. W wychowywaniu szkoła za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki, respektując chrześcijański system wartości i godność osoby ludzkiej.

 

 

            I.      CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY

 

 

Podstawowym celem wychowawczym szkoły jest uświadomienie, że człowiek jest najwyższą wartością i podmiotem wszelkich działań, które polegają na:

 

1. wszechstronnym kształtowaniu osobowości ucznia w wymiarze psychicznym, intelektualnym, zdrowotnym, moralnym, społecznym, duchowym i estetycznym:

 

a.     celem rozwoju intelektualnego jest:

 

Ø uczenie wychowanka wartości wynikających z poszukiwania prawdy w szerokim rozumieniu tego pojęcia:

·        wglądu we własne walory i uzdolnienia (samoakceptacji)

·        wglądu we  własne ograniczenia i słabości (samokrytycyzmu)

·        nawyku rozwijania zainteresowań, zamiłowań i upodobań

·        umiejętności  przyswajania wiedzy i samodzielnego zdobywania informacji (samokształcenia)

·        umiejętności  przekazywania swojej wiedzy innym

·        umiejętności  publicznego wypowiadania się

 

b.  celem rozwoju emocjonalno-moralnego jest:

 

Ø uwrażliwienie wychowanka na wartości: dobro, prawda, uczciwość, odpowiedzialność i cnoty zapomniane:  usłużność, delikatność, wyrozumiałość, współczucie, łagodność, wierność, życzliwość, wdzięczność i przez nie kształtowanie:

·        umiejętności myślenia wartościującego

·        odpowiedzialności za własne słowa i czyny

·        umiejętności dokonywania samooceny

·        otwartości na innych ludzi

·        tolerancji i szacunku dla wartościowych form odmienności i indywidualności

·        aktywności życiowej

·        umiejętności stawiania sobie celów i realizowania ich

·        umiejętności opanowania ekspresji własnych uczuć i emocji oraz rozumnego dostosowywania się do otoczenia

·        kultury języka i zachowania

·        umiejętności utrzymywania wartościowych, przyjaznych i głębokich kontaktów z innymi ludźmi

·        kształtowanie własnej wrażliwości uczuciowej i moralnej

·        umiejętności i dyscypliny w rozwiązywaniu problemów ekologicznych, zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych

 

c. celem rozwoju fizyczno-zdrowotnego jest:

 

·        kształtowanie postawy dbałości o własne zdrowie

·        wyrabianie nawyków higienicznych

·        kształtowanie sprawności fizycznej, odporności i hartu

·        wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportowych

·        promowanie zdrowego trybu życia, czynnego wypoczynku, przeciwdziałanie różnym formom uzależnień(nikotyna, alkohol, narkotyki)

 

2. kształtowaniu postaw twórczych opartych na akceptowaniu systemu wartości ukierunkowanych na poszanowaniu godności własnej i drugiego człowieka,

 

3. kształtowaniu odpowiedzialnych postaw obywatelskich i patriotycznych oraz rozwijaniu samorządnej działalności uczniów, uświadamianiu wartości pracy, kształtowanie szacunku dla niej,

 

a.     celem kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych jest:

 

·        przygotowanie wychowanków do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu demokratycznego społeczeństwa

·        kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji narodu, państwa, środowiska lokalnego i szkoły

·        kultywowanie tradycji związanych z patronem szkoły i jej historią

·        kształtowanie myślenia refleksyjnego o tradycji, historii kraju oraz rodzinnego miasta i szkoły

·       kształtowanie szacunku dla hymnu państwowego, godła oraz  świąt narodowo-państwowych

·       poznanie historii i tradycji rodzinnej miejscowości

·       kształtowanie właściwych postaw życia społecznego

 

4. kształtowaniu właściwych postaw wobec zagrożeń współczesnego świata,

 

5. wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziców.

 

Wymogi współczesnej cywilizacji stawiają przed nami wymóg rozszerzania tradycyjnych celów wychowawczych o nowe cele, wynikające z zachodzących wokół nas dynamicznych zmian cywilizacyjnych.

Do tych celów zaliczamy konieczność wpojenia wychowankom norm i sposobów postępowania w domenie ekologii, świata mediów, cywilizacji druku oraz edukacji prozdrowotnej. Wychodząc z tego założenia, formułujemy następujące cele w tym zakresie:

 

·        uświadomienie wychowankom  wagi szacunku dla środowiska

          naturalnego człowieka

·        wytworzenie nawyków szacunku dla wszelkich form otaczającej nas

przyrody

·        rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego

·        uświadomienie wychowankom przyczyn, mechanizmów i skutków powstawania niepożądanych i szkodliwych zmian w środowisku naturalnym

·        wytwarzanie w wychowankach nawyków aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz ekologicznej odnowy zniszczonego lub zanieczyszczonego środowiska naturalnego

·        uświadomienie wychowankom sposobów metod racjonalnego gospodarowania dobrami natury

 

Cele w zakresie wychowania medialnego i czytelniczego:

 

·        uczenie wychowanków samodzielnego poszukiwania potrzebnych im informacji i materiałów

·        wytwarzanie w nich nawyku korzystania z szerokiej oferty medialnej 

·        uczenie  krytycznego i selektywnego korzystania z różnych form medialnych

·        kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w dobie globalizacji przekazu oraz kultury masowej

·        wyrabianie nawyku sięgania po książkę, jako unikalną formę kontaktu z dorobkiem kultury, myśli i słowa, co jest ważne w dobie ekspansji mediów elektronicznych

 

Celem wychowania do życia w rodzinie jest przekazanie uczniom wiedzy dotyczącej życia rodzinnego, specyfiki ról kobiecych i męskich, związków uczuciowych oraz spraw świadomego rodzicielstwa.

 

 

 

„....Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum, lecz kształtować harmonijnie całego człowieka, a wiec także jego serce i charakter.

Wychowywać, to znaczy również  - z pokolenia na pokolenie przekazywać wartości, które nadają życiu sens i wypełniają je treścią. Przekazuje się je nie tylko słowami, lecz przede wszystkim przykładem własnego życia...”

                                                                                              Phil Bosmans

 

 

 

         II.                         ZADANIA SZKOŁY

                                

Wychowanie młodego człowieka to proces świadomy, celowy bardzo złożony i trudny, który polega na pomocy uczniowi w jego wszechstronnym rozwoju osobowym. Zreformowana szkoła nie może poprawnie funkcjonować bez zaangażowania się w proces edukacyjny nauczycieli, uczniów, rodziców. Poprzez działanie naszego programu wychowawczego dążymy do zintegrowania środowiska uczniów, nauczycieli, rodziców. Realizując zadania programu wychowawczego będziemy w całym procesie edukacyjnym i pracy wychowawczej:

1.     rozwijać w uczniach dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na zdobywanie wiedzy, poszukiwanie dobra prawdy i piękna w sobie i w innych

2.     rozwijać świadomość życiowej użyteczności wiedzy zdobytej na poszczególnych przedmiotach szkolnych i całej edukacji na danym etapie

3.     rozwijać umiejętności samokształceniowe poprzez korzystanie z wielu źródeł

4.     uczyć efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie

5.     dostrzegać w każdym uczniu ukryte możliwości i zdolności i rozwijać je, aby uczeń był kreatywny i miał świadomość wartości swoich działań twórczych

6.     przygotowywać uczniów do życia w świecie dorosłych poprzez ukazywanie różnych aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami

7.     doprowadzać do uzyskania przez uczniów takich kompetencji, które jako absolwentowi będą niezbędne do osiągnięcia sukcesu w szkole wyższego stopnia, w życiu zawodowym, w społeczności dorosłych, w życiu osobistym

8.     pomagać uczniom w rozpoznawaniu wartości, ich hierarchizacji oraz w dokonywaniu wyborów

9.     inspirować odpowiednie procesy reedukacyjne polegające na oduczaniu negatywnych i aspołecznych zachowań

10.                        prowadzić profilaktykę prozdrowotną i prorodzinną

11.                        wypracowywać warunki do jak najbardziej optymalnej współpracy z rodzicami

12.                        pomagać uczniom z rodzin o szczególnie trudnej sytuacji materialnej, z rodzin patologicznych, niepełnych

13.                        kształtować postawy patriotyczne i kultywować tradycje szkolne, lokalne, narodowe

14.                        współtworzyć życzliwą, serdeczną atmosferę w szkole na drodze   wzajemnego szacunku, pozytywnej samooceny

15.                        podnosić swoje kwalifikacje zawodowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     III.      MODELE ABSOLWENTÓW

 

 

1.     Model absolwenta Liceum Ogólnokształcącego.

 

Absolwent w toku nauki

 

 

a)     osiągnął następujące cele:

 

·        zna swoje mocne i słabe strony, dba o rozwój własnej osobowości

·        ma poczucie tożsamości osobowej, kulturowej i narodowej

·                   stara się służyć wartościom uniwersalnym i postępami zgodnie z nimi

·                   odkrył i rozwinął zdolności w co najmniej jednej dziedzinie,

·                   przygotował się do egzaminu maturalnego.

 

b)    zna, rozumie i stosuje:

 

·                   zasady moralne i istotę odpowiedzialności

·                   zasady dobrych obyczajów i kultury bycia

·                   zagrożenia społeczne i cywilizacyjne (w tym problemy ekologiczne)

·                   zasady bezpieczeństwa i higieny życia oraz pracy

·                   historię i kulturę własnego narodu i regionu (w tym                                                                                                                          symboli narodowych)

·                   dyscypliny wiedzy określone podstawami programowymi

 

c)     posiada umiejętności:

 

       komunikacyjne:

 

·        poprawnie i zrozumiale wyraża się w mowie i piśmie w języku polskim

·        opanował biegle w mowie i piśmie co najmniej jeden język obcy

·        nabył umiejętności obsługi komputera i korzystania z internetu

·        dba o kulturę języka, komunikatywność, precyzję swoich wypowiedzi

·        potrafi kulturalnie dyskutować i negocjować

 

 

       społeczne:

 

·        potrafi efektywnie współdziałać w zespole, jest otwarty i wrażliwy na potrzeby innych

·        potrafi identyfikować się z pozytywnymi wartościami grupy i reagować konstruktywnie na sugestie i krytykę

·        jest przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych, świadomie

i odpowiedzialnie przygotowuje się do życia w rodzinie, efektywnie

i sensownie poszukuje swego miejsca w świecie

·        potrafi ujawniać i bronić własnego zdania oraz odważnie zajmować stanowisko wobec przejawów zła, krzywdy, nietolerancji, przemocy

·        dba o dobro społeczne

 

       naukowe:

 

·        posiada rzetelną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie ogólnokształcącym

·        aktywnie i świadomie rozwija swoją wiedzę i umiejętności, wykorzystując  je w typowych i nietypowych sytuacjach

·        rozumie zjawiska otaczającej go rzeczywistości i potrafi być wobec nich krytyczny

·        zna wartość nauki i wiedzy

·        potrafi posługiwać się nowoczesnymi środkami informacji, weryfikuje, wykorzystuje i przetwarza informacje z różnych źródeł

 

       poznawcze:

 

·        podejmuje decyzje o dalszym kształceniu

·        potrafi uzasadnić wybór kierunku studiów

·        posiada zdolność interpretacji, klasyfikacji i rejestracji informacji

·        potrafi prezentować teorie

·        rozwija swoje zainteresowania

 

       praktyczne:

 

·        potrafi organizować pracę własną a także twórczo organizować swój czas wolny

·        świadomie korzysta z dóbr kultury, uczestniczy w życiu kulturalnym

·        troszczy się o higienę osobistą, otoczenie i zdrowie, warunki życia

·                   potrafi radzić sobie z narastającym problemem konkurencji

·                   potrafi radzić sobie w sytuacjach stresowych i pokonywać życiowe przeszkody, odważnie podejmuje różne wyzwania

 

 

2.     Model absolwenta Liceum Ogólnokształcącego o nachyleniu policyjnym

 

Absolwent w toku nauki

a)    osiągnął następujące cele:

 

·        zna swoje mocne i słabe strony, dba o rozwój własnej osobowości

·        ma poczucie tożsamości osobowej, kulturowej i narodowej

·        stara się służyć wartościom uniwersalnym i postępuje zgodnie z nimi

·        odkrył i rozwinął zdolności w co najmniej jednej dziedzinie

·        wykazuje gotowość do podwyższenia umiejętności z zakresu szkolenia policyjnego

·        posiada ogólne wiadomości o Policji

·        posiada ogólną wiedzę z zakresu prawa karnego, cywilnego, itp.

·        przygotował się do zdania matury

 

b)    zna, rozumie i stosuje:

 

·        zasady moralne i istotę odpowiedzialności

·        zasady dobrych obyczajów i kultury bycia

·        zagrożenia społeczne i cywilizacyjne ( w tym problemy ekologiczne)

·        zasady bezpieczeństwa i higieny życia oraz pracy

·        historię i kulturę własnego narodu i regionu ( w tym  symboli narodowych)

·        dyscypliny wiedzy określone podstawami programowymi

·        taktyki i techniki interwencji policyjnych

·        ceremoniał szkolny (musztra), rozumie jego istotę i stosuje się do jego zasad

 

c)     posiada umiejętności:

 

- komunikacyjne:

 

·        poprawnie i zrozumiale wyraża się w mowie i piśmie w języku polskim

·        opanował biegle w mowie i piśmie co najmniej jeden język obcy

·        nabył umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu

·        dba o kulturę języka, komunikatywność, precyzję swoich wypowiedzi

·        potrafi kulturalnie dyskutować i negocjować

·        potrafi komunikować się ze społeczeństwem w sytuacji zagrożenia (radzi, wydaje polecenia, sugeruje możliwe rozwiązania problemu z punktu widzenia psychologii)

·        poprzez rozmowę i własnym przykładem podnosi świadomość innych młodych ludzi o postępowaniu zgodnie z obowiązującymi normami

 

 

 

 

- społeczne:

 

·        potrafi efektywnie współdziałać w zespole, jest otwarty i wrażliwy na potrzeby innych

·        potrafi identyfikować się z pozytywnymi wartościami grupy i reagować konstruktywnie na sugestie i krytykę

·        jest przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych, świadomie i odpowiedzialnie przygotowuje się do życia w rodzinie, efektywnie i sensownie poszukuje swego miejsca w świecie

·        potrafi ujawniać i bronić własnego zdania oraz odważnie zajmować stanowisko wobec przejawów zła, krzywdy, nietolerancji, przemocy

·        dba o dobro społeczne

·        ma poczucie odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa kraju

·        solidaryzuje się z innymi ludźmi w obliczu zagrożeń

·        jest dojrzały przy dokonywaniu wyborów oraz hierarchizacji wartości

 

- naukowe:

 

·        posiada rzetelną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie ogólnokształcącym

·        aktywnie i świadomie rozwija swoją wiedzę i umiejętności, wykorzystując je w typowych i nietypowych sytuacjach

·        rozumie zjawiska otaczającej go rzeczywistości i potrafi być wobec nich krytyczny

·        zna wartość nauki i wiedzy

·        potrafi posługiwać się nowoczesnymi środkami informacji, weryfikuje, wykorzystuje i przetwarza informacje z różnych źródeł

·        posługuje się aktami prawnymi dotyczącymi porządku społecznego, ochrony osób i mienia

·         czuje potrzebę dalszego zdobywania wiedzy i doskonalenia osobowości

·       rozumie potrzebę rozwoju badań kryminalistycznych

·        docenia wkład nauki w walce z przestępczością

 

- poznawcze:

 

·        podejmuje decyzje o dalszym kształceniu

·        potrafi uzasadnić wybór kierunku studiów

·        posiada zdolności interpretacji, klasyfikacji i rejestracji informacji

·        potrafi prezentować teorie

·        rozwija swoje zainteresowania

·        podejmuje dalszą naukę w szkołach mundurowych

·        poznaje i promuje działania Policji w środowisku lokalnym

·        zna podstawy prawne użycia broni palnej

 

- praktyczne:

 

·        potrafi organizować pracę własną a także twórczo organizować swój czas wolny

·        świadomie korzysta z dóbr kultury, uczestniczy w życiu kulturalnym

·        troszczy się o higienę osobistą, otoczenie i zdrowie, warunki życia

·         potrafi radzić sobie z narastającym problemem konkurencji

·         potrafi radzić sobie w sytuacjach stresowych i pokonywać życiowe przeszkody, odważnie podejmuje różne wyzwania

·        potrafi wykorzystać umiejętności z samoobrony w obronie własnej i innych

·        potrafi trafnie ocenić zagrożenie i przedsięwziąć odpowiednie kroki zaradcze

·        jest zdyscyplinowany, sumienny i rzetelny w wykonywaniu obowiązków

·        posiada zdolność podejmowania odpowiedzialnych decyzji

·        przestrzega zasad etyki policyjnej

·        cechuje go humanitaryzm, troskliwość i wrażliwość na krzywdę innych, zwłaszcza słabszych i  bezbronnych

·        umie nieść pierwszą pomoc osobom poszkodowanym w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia

·        dba o zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną

·        potrafi bezpiecznie posługiwać się bronią palną

·        dba o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego

·        posiada umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych

·        jest zdyscyplinowany i odpowiedzialny w działaniach

·        punktualnie i efektywnie wykorzystuje czas

·        szanuje mienie prywatne i publiczne, w tym sprzęt szkolny

 

 

3.     Model absolwenta Liceum Ogólnokształcącego o nachyleniu wojskowym

 

Absolwent w toku nauki

a)    osiągnął następujące cele:

·        zna swoje mocne i słabe strony, dba o rozwój własnej osobowości

·        ma poczucie tożsamości osobowej, kulturowej i narodowej

·        stara się służyć wartościom uniwersalnym i postępuje zgodnie z nimi

·        odkrył i rozwinął zdolności w co najmniej jednej dziedzinie

·        wykazuje gotowość do podwyższenia umiejętności z zakresu szkolenia wojskowego

·        posiada ogólne wiadomości o Wojsku Polskim

·        jest gotowy podjąć służbę w wojsku Rzeczypospolitej Polskiej

·        przygotował się do zdania matury

 

b)    zna, rozumie i stosuje:

 

·        zasady moralne i istotę odpowiedzialności

·        zasady dobrych obyczajów i kultury bycia

·        zagrożenia społeczne i cywilizacyjne ( w tym problemy ekologiczne)

·        zasady bezpieczeństwa i higieny życia oraz pracy

·        historię i kulturę własnego narodu i regionu ( w tym  symboli narodowych)

·        dyscypliny wiedzy określone podstawami programowymi

·        taktyki i techniki samoobrony

·        regulaminy wojskowe

·        Ceremoniał Szkolny ( w tym musztra), rozumie jego istotę i stosuje się do jego zasad

·        symbole Państwa Polskiego i Ceremoniał Wojskowy

·        obecność polskich żołnierzy na misjach pokojowych w różnych częściach świata

 

c)     posiada umiejętności:

 

- komunikacyjne:

 

·        poprawnie i zrozumiale wyraża się w mowie i piśmie w języku polskim

·        opanował biegle w mowie i piśmie co najmniej jeden język obcy

·        nabył umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu

·        dba o kulturę języka, komunikatywność, precyzję swoich wypowiedzi

·         potrafi kulturalnie dyskutować i negocjować

·        potrafi komunikować się ze społeczeństwem w sytuacji zagrożenia (radzi, wydaje polecenia, sugeruje możliwe rozwiązania problemu z punktu widzenia obrony cywilnej)

·        poprzez rozmowę i własnym przykładem podnosi świadomość innych młodych ludzi o postępowaniu zgodnie z obowiązującymi normami

·        zna międzynarodowe prawo humanitarne

·        czuje wzmocnienie przynależności do społeczeństwa polskiego

 

- społeczne:

 

·        potrafi efektywnie współdziałać w zespole, jest otwarty i wrażliwy na potrzeby innych

·        potrafi identyfikować się z pozytywnymi wartościami grupy i reagować konstruktywnie na sugestie
 i krytykę

·        jest przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych, świadomie i odpowiedzialnie przygotowuje się do życia w rodzinie, efektywnie i sensownie poszukuje swego miejsca w świecie

·        potrafi ujawniać i bronić własnego zdania oraz odważnie zajmować stanowisko wobec przejawów zła, krzywdy, nietolerancji, przemocy

·        dba o dobro społeczne

·        ma poczucie odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa kraju

·        rozumie czynniki i skutki wynikające z przynależności Polski do NATO

·        solidaryzuje się z innymi ludźmi w obliczu zagrożeń

·        jest dojrzały przy dokonywaniu wyborów oraz hierarchizacji wartości

 

- naukowe:

 

·        posiada rzetelną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie ogólnokształcącym

·        aktywnie i świadomie rozwija swoją wiedzę i umiejętności, wykorzystując je w typowych i nietypowych sytuacjach

·        rozumie zjawiska otaczającej go rzeczywistości i potrafi być wobec nich krytyczny

·        zna wartość nauki i wiedzy

·        potrafi posługiwać się nowoczesnymi środkami informacji, weryfikuje, wykorzystuje i przetwarza informacje z różnych źródeł

·        czuje potrzebę dalszego zdobywania wiedzy i doskonalenia osobowości

·        rozumie potrzebę rozwoju badań chemicznych i biologicznych

·        docenia wkład nauki w nowoczesnym sposobie prowadzenia walki zbrojnej

 

 

 

- poznawcze:

 

·        podejmuje decyzje o dalszym kształceniu

·        potrafi uzasadnić wybór kierunku studiów

·        posiada zdolności interpretacji, klasyfikacji i rejestracji informacji

·        potrafi prezentować teorie

·        rozwija swoje zainteresowania

·        podejmuje dalszą naukę w szkołach mundurowych

·        poznaje i promuje działania armii w środowisku lokalnym

·        promuje profesjonalizację zawodowej służby wojskowej wśród młodzieży

·        zna podstawy prawne użycia broni palnej

 

- praktyczne:

 

·        potrafi organizować pracę własną a także twórczo organizować swój czas wolny

·        świadomie korzysta z dóbr kultury, uczestniczy w życiu kulturalnym

·        troszczy się o higienę osobistą, otoczenie i zdrowie, warunki życia

·        potrafi radzić sobie z narastającym problemem konkurencji

·        potrafi radzić sobie w sytuacjach stresowych i pokonywać życiowe przeszkody, odważnie podejmuje różne wyzwania

·        potrafi wykorzystać umiejętności z samoobrony w obronie własnej i innych

·        potrafi trafnie ocenić zagrożenie i przedsięwziąć odpowiednie kroki zaradcze

·        jest zdyscyplinowany, sumienny i rzetelny w wykonywaniu obowiązków

·        posiada zdolność podejmowania odpowiedzialnych decyzji

·        potrafi rozpoznać sprzęt bojowy

·        rozpoznaje armie własne i obce

·        cechuje go humanitaryzm, troskliwość i wrażliwość na krzywdę innych, zwłaszcza słabszych
 i  bezbronnych

·        umie nieść pierwszą pomoc osobom poszkodowanym w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia

·        dba o zdrowie, kondycję fizyczną i psychiczną

·        potrafi bezpiecznie posługiwać się bronią palną

·        posiada umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych

·        jest zdyscyplinowany i odpowiedzialny w działaniach

·        punktualnie i efektywnie wykorzystuje czas

·        potrafi orientować się w terenie

·        dba o ochronę środowiska naturalnego

·        szanuje mienie prywatne i publiczne, w tym sprzęt szkolny

 

 

 

4.     Model absolwenta Technikum Ekonomicznego

 

Absolwent w toku nauki

 

                                                                                 

a)     osiągnął następujące cele:

 

·        zna swoje mocne i słabe strony, dba o rozwój własnej osobowości

·        ma poczucie tożsamości osobowej, kulturowej i narodowej

·        stara się służyć wartościom uniwersalnym i postępuje zgodnie z nimi

·        odkrył i rozwinął zdolności w co najmniej jednej dziedzinie

·        przygotował się do zdania egzaminu z przygotowania zawodowego

·        przygotował się do zdania egzaminu maturalnego

 

b)    zna, rozumie i stosuje:

 

·        zasady moralne i istotę odpowiedzialności

·        zasady dobrych obyczajów i kultury bycia

·        zagrożenia społeczne i cywilizacyjne (w tym problemy ekologiczne)

·        zasady bezpieczeństwa i higieny życia oraz pracy

·        historię i kulturę własnego narodu i regionu (symboli narodowych)

·        dyscypliny wiedzy określone podstawami programowymi

 

c)     posiada umiejętności:

 

       komunikacyjne:

 

·        poprawnie i zrozumiale wyraża się w mowie i piśmie w języku polskim

·        opanował biegle w mowie i piśmie co najmniej jeden język obcy

·        nabył umiejętności obsługi komputera i korzystania z internetu

·        dba o kulturę języka, komunikatywność, precyzję swoich wypowiedzi

·        potrafi kulturalnie dyskutować i negocjować

 

       społeczne:

 

·        potrafi efektywnie współdziałać w zespole, jest otwarty i wrażliwy na potrzeby innych

·        potrafi identyfikować się z pozytywnymi wartościami grupy i reagować konstruktywnie na sugestie i krytykę

·        jest przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych, świadomie                  i odpowiedzialnie przygotowuje się do życia w rodzinie, efektywnie                     i sensownie poszukuje swego miejsca w świecie

·        potrafi ujawniać i bronić własnego zdania oraz odważnie zajmować stanowisko wobec przejawów zła, krzywdy, nietolerancji, przemocy

·        dba o dobra społeczne

 

       naukowe:

 

·        posiada rzetelną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie ogólnokształcącym

·        aktywnie i świadomie rozwija swoją wiedzę i umiejętności, wykorzystując  je w typowych i nietypowych sytuacjach

·        rozumie zjawiska otaczającej go rzeczywistości i potrafi być wobec

nich krytyczny

·        zna wartość nauki i wiedzy

·        potrafi posługiwać się nowoczesnymi środkami informacji,

weryfikuje, wykorzystuje i przetwarza informacje z różnych źródeł

 

       poznawcze:

 

·        chętnie podejmuje decyzje o dalszym kształceniu

·        potrafi uzasadnić wybór kierunku studiów

·        posiada zdolność interpretacji, klasyfikacji i rejestracji informacji

·        potrafi prezentować teorie

·        rozwija swoje zainteresowania

 

       praktyczne:

 

·        potrafi organizować pracę własną, a także twórczo organizować swój czas wolny

·        świadomie korzysta z dóbr kultury, uczestniczy w życiu kulturalnym

·        troszczy się o higienę osobistą, otoczenie i zdrowie, warunki życia

·        potrafi radzić sobie z narastającym problemem konkurencji

·        potrafi radzić sobie w sytuacjach stresowych i pokonywać życiowe przeszkody, odważnie podejmować różne wyzwania

·        posiada rzetelną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie ekonomii, prawa, rachunkowości i pracy przedsiębiorstw

·        cechuje go rzetelność, uczciwość, dokładność,

systematyczność i zamiłowanie do porządku

·        jest dobrze przygotowany do wykonywania zawodu – technik ekonomista i do podjęcia studiów na wybranym kierunku

·        jest świadomy, że aby cel osiągnąć należy podjąć wysiłek pracy

·        posiada zdolność podejmowania  odpowiedzialnych decyzji

·        jest świadomy, że swoimi decyzjami może wpływać na życie swoje i innych

 

5.     Model absolwenta Technikum Hodowli Koni

 

Absolwent w toku nauki

 

a)     osiągnął następujące cele:

·        zna swoje mocne i słabe strony, dba o rozwój własnej osobowości

·        ma poczucie tożsamości osobowej, kulturowej i narodowej

·        stara się służyć wartościom uniwersalnym i postępuje zgodnie z nimi

·        odkrył i rozwinął zdolności w co najmniej jednej dziedzinie

·        przygotował się do zdania egzaminu maturalnego

 

b)    zna, rozumie i stosuje:

 

·        zasady moralne i istotę odpowiedzialności

·        zasady dobrych obyczajów i kultury bycia

·        zagrożenia społeczne i cywilizacyjne (w tym problemy ekologiczne)

·        zasady bezpieczeństwa i higieny życia oraz pracy

·        historię i kulturę własnego narodu i regionu (symboli narodowych)

·        dyscypliny wiedzy określone podstawami programowymi

 

c)     posiada umiejętności:

 

       komunikacyjne:

 

·        poprawnie i zrozumiale wyraża się w mowie i piśmie w języku polskim

·        opanował biegle w mowie i piśmie co najmniej jeden język obcy

·        nabył umiejętności obsługi komputera i korzystania z internetu

·        dba o kulturę języka, komunikatywność, precyzję swoich wypowiedzi

·        potrafi kulturalnie dyskutować i negocjować

 

       społeczne:

 

·        potrafi efektywnie współdziałać w zespole, jest otwarty i wrażliwy na potrzeby innych

·        potrafi identyfikować się z pozytywnymi wartościami grupy i reagować konstruktywnie na sugestie i krytykę

·        jest przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych,

świadomie i odpowiedzialnie przygotowuje się do życia w rodzinie, efektywnie i sensownie poszukuje swego miejsca w świecie

·        potrafi ujawniać i bronić własnego zdania oraz odważnie zajmować stanowisko wobec przejawów zła, krzywdy, nietolerancji, przemocy

·        dba o dobro społeczne

 

       naukowe:

 

·        posiada rzetelną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie ogólnokształcącym  i ogólno zawodowym

·        aktywnie i świadomie rozwija swoją wiedzę i umiejętności, wykorzystując  je w typowych i nietypowych sytuacjach

·        rozumie zjawiska otaczającej go rzeczywistości i potrafi być wobec nich krytyczny

·        zna wartość nauki i wiedzy

·        potrafi posługiwać się nowoczesnymi środkami informacji, weryfikuje, wykorzystuje i przetwarza informacje z różnych źródeł

       poznawcze:

 

·        chętnie podejmuje decyzje o dalszym kształceniu

·        potrafi uzasadnić wybór kierunku studiów

·        posiada zdolność interpretacji, klasyfikacji i rejestracji informacji

·        potrafi prezentować teorie

·        rozwija swoje zainteresowania

 

       praktyczne:

 

·        potrafi organizować pracę własną a także twórczo organizować swój czas wolny

·        świadomie korzysta z dóbr kultury, uczestniczy w życiu kulturalnym

·        troszczy się o higienę osobistą, otoczenie i zdrowie, warunki życia

·        potrafi radzić sobie z narastającym problemem konkurencji

·        potrafi radzić sobie w sytuacjach stresowych i pokonywać życiowe przeszkody, odważnie podejmować różne wyzwania

·        posiada rzetelną wiedzę w zakresie ogólnokształcącym oraz w dziedzinie anatomii, fizjologii zwierząt, zoologii, produkcji roślinnej i zwierzęcej,  obsługi zwierząt oraz zasad bezpieczeństwa pracy sprzętem

·        jest przygotowany do prowadzenia rekreacji konnej oraz organizowania uroczystości i obrzędów wynikających z tradycji jeździeckich i łowieckich

·        potrafi jeździć konno oraz planować, organizować i pomagać przy przeprowadzaniu zawodów konnych i pokazów

·        cechuje go humanitaryzm, wrażliwość i troskliwość w stosunku do świata przyrody

·        ma poczucie dumy zawodowej wynikającej ze specyfiki zawodu, jego tradycji, odrębności

·                   jest dobrze przygotowany do wykonywania zawodu i ewentualnego podjęcia studiów w wybranym kierunku

 

6.     Model absolwenta Technikum Ochrony Środowiska

 

Absolwent w toku nauki

a)     osiągnął następujące cele:

·        zna swoje mocne i słabe strony, dba o rozwój własnej osobowości

·        ocenia własne możliwości zawodowe i w kompetentny sposób prezentuje   swoje kwalifikacje podczas poszukiwania pracy

·        ma poczucie tożsamości osobowej, kulturowej i narodowej

·        stara się służyć wartościom uniwersalnym i postępuje zgodnie z nimi

·        wykazuje gotowość do podwyższania kwalifikacji zawodowych

·        odkrył i rozwinął zdolności w co najmniej jednej dziedzinie

·        przygotował się do zdania egzaminu maturalnego

 

b)    zna, rozumie i stosuje:

 

·        zasady moralne i istotę odpowiedzialności

·        zasady dobrych obyczajów i kultury bycia

·        zagrożenia społeczne i cywilizacyjne (w tym problemy ekologiczne)

·        zasady bezpieczeństwa i higieny życia oraz pracy

·        historię i kulturę swojego własnego narodu i regionu (symboli narodowych)

·        dyscypliny wiedzy określone podstawami programowymi

·        procesy zachodzące w gospodarce rynkowej

·        procedury oceny oddziaływania inwestycji, które szkodzą zdrowiu człowieka i środowisku przyrodniczemu

·        prawidłowe wykorzystywanie wspomagających środków na inwestycje związane z ochroną środowiska

·        właściwe zachowanie się w przypadku wystąpienia zagrożeń ekologicznych

c)     posiada umiejętności:

 

-                     komunikacyjne:

 

·        poprawnie i zrozumiale wyraża się w mowie i piśmie w języku polskim

·        dba o kulturę języka, komunikatywność, precyzję swoich wypowiedzi

·        potrafi kulturalnie dyskutować i negocjować

·        opanował biegle w mowie i piśmie co najmniej jeden język obcy

·        nabył umiejętności obsługi komputera i korzysta z internetu

·        potrafi obsługiwać przyrządy meteorologiczne i urządzenia do pomiarów zanieczyszczeń środowiska, metody składowania odpadów i ich utylizacji, uzdatniania wody oraz sposobów ochrony atmosfery i gleby

 

-                     społeczne:

 

·        potrafi efektywnie współdziałać w zespole, jest otwarty i wrażliwy na potrzeby innych

·        potrafi identyfikować się z pozytywnymi wartościami grupy i reagować konstruktywnie na sugestie i krytykę

·        jest przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych, świadomie i odpowiedzialnie przygotowuje się do życia w rodzinie, efektywnie i sensownie poszukuje swego miejsca w świecie

·        potrafi ujawniać i bronić własnego zdania oraz odważnie zajmować stanowisko wobec przejawów zła, krzywdy, nietolerancji, przemocy

·        dba o dobro społeczne

·        umiejętnie posługuje się prawnymi aspektami funkcjonowania pracownika w zakładzie pracy oraz zna podstawowe zasady gospodarki rynkowej

·        współpracuje w przygotowaniu planu przestrzennego zagospodarowania gminy z uwzględnieniem ochrony zasobów przyrodniczych

·        potrafi organizować zaplecze socjalno – bytowe dla zespołu wykonawczego oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom i mieszkańcom obszaru, na którym są prowadzone prace budowlano – montażowe

 

-      naukowe:

 

·        posiada rzetelną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie ogólnokształcącym i ogólnozawodowym

·        aktywnie i świadomie rozwija swoją wiedzę i umiejętności, wykorzystując ją w typowych i nietypowych sytuacjach

·        zna wartość nauki i wiedzy

·        potrafi posługiwać się nowoczesnymi środkami informacji, weryfikuje, wykorzystuje i przetwarza informacje z różnych źródeł

·        rozumie zjawiska otaczającej go rzeczywistości i potrafi być wobec nich krytyczny

·        zna podstawowe zjawiska zachodzące w środowisku, skutki zanieczyszczenia i sposoby przeciwdziałania jego degradacji oraz racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska

·        potrafi określać aktualny stan zanieczyszczeń środowiska oraz zmiany w nim zachodzące na skutek działalności człowieka

·        posługuje się aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska oraz korzysta z literatury fachowej i źródeł wiedzy ekonomiczno – prawnej

·        potrafi posługiwać się zasadami systematyki, klasyfikacji i identyfikacji odpadów

·        potrafi określić zgodność z normami oczyszczania ścieków, powietrza i odpadów

·        rozumie schematy techniczne oraz czyta rysunki i przygotowuje mapy

 

 

-                     poznawcze:

 

·        chętnie podejmuje decyzje o dalszym kształceniu

·        potrafi uzasadnić wybór kierunku studiów

·        posiada zdolność interpretacji, klasyfikacji i rejestracji informacji

·        potrafi prezentować własne teorie

·        rozwija swoje zainteresowania

 

-                     praktyczne:

 

·        potrafi organizować pracę własną a także twórczo organizować swój czas wolny

·        świadomie korzysta z dóbr kultury, uczestniczy w życiu kulturalnym

·        troszczy się o higienę osobistą, otoczenie i zdrowie, warunki życia

·        potrafi radzić sobie w sytuacjach stresowych i pokonywać życiowe przeszkody, odważnie podejmować różne wyzwania

·        posługuje się sprzętem komputerowym w stopniu wymaganym na zajmowanym stanowisku pracy

·        jest świadomy, że aby cel osiągnąć należy podjąć wysiłek pracy

·        jest dobrze przygotowany do wykonywania zawodu i ewentualnego podjęcia studiów w wybranym kierunku

·        posiada zdolność podejmowania odpowiedzialnych decyzji

·        jest świadomy, że swoimi decyzjami może wpłynąć na życie swoje i innych

·        przeprowadza proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska

·        potrafi badać i kontrolować emisję zanieczyszczeń

·        potrafi wykonywać wybrane oznaczenia w zakresie specjalistycznym, w szczególności dotyczące gleby, powietrza, wody, hałasu, odpadów i promieniowania

·        sporządza bilanse wodno – ściekowe, zanieczyszczeń odprowadzanych z gazami odlotowymi do atmosfery oraz zanieczyszczeń odprowadzanych z odpadami

·        umiejętnie prowadzi monitoring środowiska, wykonuje pomiary w terenie oraz analizy ilościowe i jakościowe w laboratoriach

·        obsługuje typowe dla techniki ochrony środowiska urządzenia i aparaturę kontrolno – pomiarową

·        organizuje w miejscu pracy wykonawstwo budowlano – montażowe

·        ocenia zgodność wbudowanych urządzeń i elementów budowlanych z dokumentacją techniczną

·        potrafi radzić sobie z narastającym problemem konkurencji

 

 

 

     IV.      STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

 

Dyrektor

 

·       nadzoruje i kontroluje pracę wychowawców w szkole

·       współpracuje ze wszystkimi podmiotami działań pedagogicznych w szkole

·       diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców wobec szkoły

·       współpracuje z Samorządem Uczniowskim i Samorządem Internatu rozwiązywaniu konfliktów dotyczących spraw uczniów i nauczycieli

·       współpracuje z Radą Rodziców w zakresie pomocy wychowawczej, opiekuńczej i materialnej dla uczniów oraz w zakresie planowania pracy

 

Nauczyciele

 

·       współpracują z wychowawcami klas w realizacji zadań wychowawczych szkoły i klasy

·       informują wychowawcę klasy o wszystkich problemach uczniów związanych z postępami w nauce i zachowaniu

·       wspierają pracę uczniów uzdolnionych z danego przedmiotu, przygotowują do konkursów i olimpiad

·       prowadzą konsultacje dla uczniów i rodziców

·       udzielają pomocy uczniom słabym w danym przedmiocie

·       dbają o bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły

 

Rada Pedagogiczna

 

·       diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole

·       proponuje działania strategiczne

·       proponuje zmiany w zatwierdzonych planach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

·       inspiruje działania innowacyjne i koncepcje programów wychowawczych

·       ocenia stan wychowania i dydaktyki w szkole

·       prognozuje potrzeby szkoły w zakresie oddziaływań wychowawczych

 

 

Rada Rodziców

 

·       analizuje i diagnozuje opinie rodziców na temat nauczania i wychowania

·       ocenia plany pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

·       współpracuje z Dyrektorem  szkoły , Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim

·       udziela pomocy materialnej uczniom w trudnej sytuacji np. dofinansowując imprezy organizowane przez młodzież szkolną, uczestnictwo w zawodach, konkursach

 

Rodzice

 

·       współpracują z wychowawcami klas

·       aktywnie uczestniczą w tworzeniu planów wychowawczych, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Szkoły

·       klasowe Rady Rodziców reprezentują opinie wszystkich rodziców w Radzie Rodziców

·       uczestniczą w badaniach ankietowych i sondażach

·       pomagają w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych

·       wspierają działania innowacyjne szkoły poprzez własną pracę i pomoc materialną

·       wspierają pracę wychowawczą w egzekwowaniu podjętych zobowiązań przez wychowanków, a  w tym rzetelnym rozliczeniu się  z mienia szkolnego( biblioteka ,sala gimnastyczna, inne)

 

Samorząd Uczniowski

 

·       reprezentuje całą społeczność uczniowską i każdego ucznia indywidualnie

·       współpracuje z dyrekcją szkoły, nauczycielami, administracją szkolną, poszczególnymi klasami, rodzicami i środowiskiem lokalnym

·       uczestniczy w opiniowaniu Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki Szkoły oraz współdecyduje o życiu i pracy szkoły

·       broni praw i godności uczniów

·       uczy zachowań społecznych poprzez realizację podjętych zadań

·       uczy postaw obywatelskich, rozwija cechy i umiejętności przywódcze

·       organizuje imprezy szkolne i pozaszkolne

·       podejmuje akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących

 

Przy Samorządzie uczniowskim działa Sąd Koleżeński, którego zadaniem jest opiniowanie spraw zleconych przez Dyrektora Szkoły.

 

Wychowawca klasy

 

·       identyfikuje ucznia ze szkołą i internatem, zapoznaje uczniów i ich rodziców ze Statutem Szkoły i podstawowymi regulaminami obowiązującymi w szkole

·       rozpoznaje środowisko ucznia i „wewnętrzne życie” klasy

·       diagnozuje potrzeby wychowawcze uczniów

·       zapoznaje uczniów z tradycjami szkoły i ceremoniałem

·       kontroluje realizację zadań i podjętych zobowiązań klasy

·       wspólnie z Radą Rodziców planuje imprezy klasowe, wycieczki, biwaki i inne formy pracy pozalekcyjnej

·       współpracuje z opiekunami praktyk zawodowych

·       współpracuje z wychowawcami internatu

·       wspólnie z rodzicami dba o rozwój intelektualny i moralny ucznia

·       ustala z klasą oceny ze sprawowania

·       proponuje zadania dla każdego ucznia

·       stwarza warunki do samorealizacji ucznia

·       ukierunkowuje uczniów na wybór zawodu lub dalszy kierunek kształcenia

·       interweniuje w przypadku wystąpienia zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa

·       jest rzecznikiem praw ucznia i przyjacielem młodzieży

 

 

 

Zespół Wychowawczy, w skład którego wchodzą:

 

a)     Zarząd Samorządu Szkolnego, Zarząd Internatu

b)    przedstawiciele poszczególnych klas (samorządy klasowe)

c)     wybrani przez młodzież nauczyciele

d)    pedagog szkolny

e)     przedstawiciel dyrekcji

 

Szkolny Zespół Wychowawczy występuje z wnioskami dotyczącymi zadań wychowawczych, form ich realizacji, analizuje efekty działań szkoły, poszukuje środków naprawczych i profilaktycznych.

 

Przy Zespole Szkół  działa internat w oparciu o Statut i regulamin internatu, roczne plany opiekuńczo-wychowawcze oraz plany opiekuńczo-wychowawcze poszczególnych grup (zgodnie z ogólnym planem opiekuńczo-wychowawczym).

 

 

 

 

Powinności  wychowawców  klasowych 

 

 

Motto

„Wychowanie należy rozumieć jako pomoc w zmierzaniu  do wartości najwyższych”

 

 

W procesie wychowania uczymy młodych ludzi, jak być wolnymi od napięć, stresów, lęków, różnorodnych zniewoleń czy uzależnień, zniechęcenia, zwątpienia, małoduszności.  Zadaniem wychowawców jest budzić wyższe zainteresowanie i wyższe pragnienia, aby uchronić niedoświadczoną i niedojrzałą  młodzież przed złudną fascynacją zmysłami, przed negatywnymi skutkami masowej kultury, przed poczuciem beznadziejności i bezsensu życia. Jako wychowawcy uczymy rozumieć głęboki sens wszelkich norm, nakazów i zakazów, które stoją na straży prawdziwej wolności. Wychowawca winien ukazywać wychowankom wartości duchowe w całym ich pięknie i powabie – zarówno intelektualne, naukowe, moralne, kulturalne, społeczne, religijne.

 

Wychowawca:

 

1.     Jest zobowiązany do rozpoznania sytuacji wychowawczej uczniów i poinformowania uczących nauczycieli o trudnych przypadkach w tym zakresie.

2.     Opracowuje w oparciu o niniejszy „ Program wychowawczy szkoły” tematykę  lekcji  wychowawczej oraz klasowy plan wychowawczy (w porozumieniu z uczniami i rodzicami), który przedstawia rodzicom podczas pierwszego spotkania w roku szkolnym.

3.     Podejmuje systematyczne wysiłki zmierzające do wytworzenia prawidłowej atmosfery wspólnoty klasowej.

4.     Uczestniczy we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy ujętych w planie   wychowawczym, np. imprezach, w których uczestniczą wychowankowie.

5.     Kieruje wszystkimi klasowymi wycieczkami wyjazdowymi. 

6.     Czuwa nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, jest w stałym  kontakcie z rodzicami   i stara się poznać sytuacje pozaszkolne wychowanka. 

7.     Czuwa nad wynikami pracy swoich wychowanków i reaguje w przypadku nie realizowania przez uczących nauczycieli zaleceń specjalistów. 

8.     Organizuje klasowe zebrania rodziców prowadzi rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów.

9.     Prawidłowo i systematycznie prowadzi dokumentację klasową.

10.                       Ma obowiązek corocznego zapoznawania rodziców podczas pierwszego spotkania o obowiązujących w szkole przepisach i wymogach (statut,  zasady oceniania i promowania, program wychowawczy i profilaktyczny)

11.                       Prowadzi lekcje wychowawcze poświęcone na realizację ciekawych programów mających na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów.

 

 

Problematyka „Programu wychowawczego” wykazuje korelację z tematyką godzin do  dyspozycji  wychowawcy prowadzonych w poszczególnych klasach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady  współpracy  wychowawczej  z  rodzicami .

 

 

Motto:

„Rodzice tylko w niejasny sposób zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Niektórzy mają dobrą wolę i od nich trzeba by zacząć. Oni pragną i oczekują rad pedagogicznych. Cykle pogadanek dla rodziców z zakresu zagadnień wychowawczych – oto sprawa pilna i paląca! ”

(A.              Jenke)

 

 

  Wychowanie młodego człowieka rozpoczyna się w domu rodzinnym , w nim odbywa się kształtowanie nawyków, rozwijanie podstawowych zdolności, a także zamiłowań i zainteresowań oraz cech osobowości. Priorytet w wychowaniu młodego człowieka mają rodzice, rola szkoły jest drugoplanowa. Kierując dziecko do danej szkoły, rodzice przyjmują jej ofertę wychowawczą. Fakt ten jest nie tylko aktem aprobaty, ale przede wszystkim ofertą współdziałania ze szkołą. W pracy wychowawczej nauczycieli elementem niezwykle ważnym i pożądanym jest uczestniczenie rodziców w życiu szkoły, które powinno polegać na zgodnej pracy rodziców i nauczycieli dla dobra uczniów.

 

 

 

 

Zadania rodziców

 

1.     Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania.

2.     Podstawą współpracy rodziców  i szkoły powinno być rozsądne partnerstwo, oparte na wzajemnym poszanowaniu praw i obowiązków.

3.     Wychowanie jest tym skuteczniejsze, im mocniej opiera się na współdziałaniu nauczycieli i rodziców w odniesieniu do wszystkich uczniów (dobrych i sprawiających trudności).

4.     Podstawowe zasady współpracy rodziców z nauczycielami:

·        wzajemne zaufanie i życzliwość

·        pozytywna motywacja

·        partnerstwo

·        jedność oddziaływania

·        aktywność i systematyczność

5.     Każdy z rodziców powinien uczestniczyć w życiu szkoły i klasy w wybranej i zadeklarowanej dziedzinie.

6.     Świadomie współpracować ze szkołą zgodnie z jej założeniami wychowawczymi.

7.     Rodzice powinni uczestniczyć w zebraniach rodziców klasowych i ogólnoszkolnych, prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym.

8.     Zobowiązuje się rodziców do stałego kontaktu  z wychowawcą klasy w celu lepszego poznania ucznia w środowisku szkolny jak i domowym.

9.     Rodzice powinni dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        V.      DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

 

 

1.     Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

2.     Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego.

3.     Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy            

          z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

4.     Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną.

5.     Kontakty z rodzicami, udzielanie porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci.

6.     Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych związanych z niepowodzeniami szkolnymi.

7.     Udzielanie porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych i rówieśniczych.

8.     Przeciwdziałanie różnym formom niedostosowania społecznego.

 

W szkole realizowany jest program profilaktyczny szkoły, który zawiera szczegółowe zadania profilaktyczne szkoły.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     VI.      CEREMONIAŁ SZKOLNY I TRADYCJA SZKOLNA

 

Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru, stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną oraz harmonogramem uroczystości imprez szkolnych. Jest ważnym rozdziałem Programu Szkolno-Wychowawczego.

1.     Sztandar Szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości   z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania i właściwych postaw jego poszanowania.

2.     Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego zaszczytu.

3.     Skład osobowy pocztu sztandarowego:

·       chorąży – uczeń wyróżniający się wzorową postawą uczniowską

·       asysta – dwie uczennice wyróżniające się wzorową postawą uczniowską.

4.     Kandydatury składu są przedstawione przez samorządy i wychowawców klas na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zaopiniowane.

5.     Po skończeniu kadencji nazwiska uczniów wpisane są do kroniki szkoły. 

6.     Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego.

7.     Insygnia pocztu sztandarowego:

·        biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod lewym,

          kolorem białym do góry

·       białe rękawiczki

9.     Chorąży i asysta powinni być ubrani galowo

·       w przypadku, gdy skład pocztu tworzą uczniowie klas policyjnych lub wojskowych ubiór galowy stanowi mundur i czapka

10.                       Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy św., uroczystościach pogrzebowych i innych.

 

 Tradycje szkoły

 

·       Ślubowanie uczniów klas pierwszych

·       Ślubowanie uczniów klas mundurowych

·       Akcja „Sprzątanie Świata”

·       Spotkanie integracyjne z klasami pierwszymi

·       Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

·       Bieg myśliwski Świętego Huberta

·       Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

·       Andrzejki w internacie

·       Uroczystość przedświąteczna w szkole i internacie – apel

·       Dzień Pamięci Holocaustu

·       Studniówka

·       Dzień Patrona Szkoły – konkurs o patronie szkoły

·       Rocznica Wyzwolenia Białego Boru

·       „Ostatni dzwonek” – pożegnanie klas maturalnych, uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły

·       Dzień Flagi Polskiej

·       Akademia z okazji Uchwalenia Konstytucji 3. Maja

·       Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

Działania o charakterze charytatywnym prowadzone w naszej szkole:

 

·       „Podziel się posiłkiem” – zbiórka żywności dla najuboższych

·       „I ty możesz zostać św. Mikołajem”

·       „Góra grosza”

·       Akcja Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi „Hemoglobinka”

·       Coroczna akcja dawców szpiku kostnego

·       „Nie w moim imieniu”

·       „Niesiemy dzieciom radość” – zbiórka odzieży, środków czystości, artykułów szkolnych i przekazanie ich do MOPS w Białym Borze

·       Wspomaganie fundacji „Pomóż i ty” – rozprowadzanie wśród młodzieży zakładek i kalendarzyków

 

 

      

   Kultywowanie tradycji szkolnych ma na celu:

         

·       organizację życia szkoły

·       realizację celów wychowawczych 

·       tworzenie niepowtarzalnego klimatu, właściwego tej szkole

·       współdziałanie i współtworzenie wspólnoty nauczycieli i uczniów

·       budzenie postaw społecznej użyteczności

·       rozwijanie szacunku do tradycji narodowych i postaw patriotycznych

 

 

 

 

  VII. OCENA ZACHOWANIA UCZNIA

 

 

1.     Ocena zachowania ucznia wyraża opinię o:

 

·       jego stosunku do obowiązków szkolnych

·       jego kulturze osobistej

·       udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska

·       postawie wobec kolegów i innych osób

·       respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych

 

2.     Ocenę semestralną i końcoworoczną ustala się według następującej skali:

 

+ wzorowe                             + poprawne

+ bardzo dobre                       + nieodpowiednie      

+ dobre                                  + naganne         

 

3.     Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę po zasięgnięciu opinii nauczycieli i wychowawców danych klas jest ostateczna.

 

 

4.     Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:

 

·       oceny z zajęć edukacyjnych,

·       w przypadku pierwszej oceny nagannej, kolejna ocena naganna może skutkować niepromowaniem do następnej klasy (zgodnie z zasadami WSO)

 

 

 

 

5.     Ocena z zachowania powinna wyrażać:

 

a)     stopień pilności i systematyczności ucznia w wykonywaniu obowiązków szkolnych

 

·        sumienność w nauce i wykonywaniu innych obowiązków

·        wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu napotykanych trudności w nauce

·        rozwijanie zainteresowań i uzdolnień

·        dbałość o podręczniki i pomoce szkolne

·        poszanowanie dobrych tradycji szkoły i ich rozwijanie

·        systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne (zasady kontrolowania i rozliczania nieobecności przyjmuje wychowawca i informuje o tym uczniów i rodziców)

 

b)    stopień zaangażowania w życie klasy, szkoły i środowiska

 

·        wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę

·        podejmowanie działań zmierzających do udzielania pomocy innym

·        inicjowanie i wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz klasy, szkoły i środowiska

·        przejawianie troski o mienie szkoły

·        rozliczenie się z mienia wypożyczonego

·        umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialność za wyniki jego pracy

·        godzenie nauki z pracą społeczną i obowiązkami domowymi

 

c)     stopień przestrzegania przez ucznia norm współżycia społecznego

 

·        uczciwość w postępowaniu codziennym i reagowania na zło

·        sposób bycia nie naruszający godności własnej i innych

·        dbałość o kulturę słowa, umiejętność taktownego uczestnictwa               

     w dyskusji

·        zachowanie świadczące o poszanowaniu wytworów pracy ludzkiej

·        dbałość o zdrowie swoje i innych, nie uleganie nałogom i pomoc            

     w rezygnacji z nałogów

·        dbałość o higienę osobistą i estetykę wyglądu, o ład i estetykę otoczenia

·        stosunek do przyrody

 

6.     Uczniowie powinni znać kryteria oceny zachowania zawarte w Statucie Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

 

7.     Ocenę ustala wychowawca na podstawie samooceny ucznia, oceny zespołu klasowego, opinii nauczycieli i wychowawców internatu oraz własnych spostrzeżeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.  EWALUACJA SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ
         WYCHOWAWCZYCH

 

 

         Planowane są następujące formy ewaluacji:

 

·       ankiety dla uczniów i nauczycieli

·       ankiety dla losowo wybranych rodziców

·       analiza porównawcza danych statystycznych wyników wychowawczych z końca roku szkolnego oraz pierwszego i drugiego semestru roku szkolnego dokonywana przez pedagoga szkolnego

 

         Wyniki ewaluacji zostaną przedstawione Radzie Pedagogicznej, Samorządowi Szkolnemu i rodzicom.

         Eksperymentalnie wychowawcy klas mogą zastosować opisową ocenę zachowania, która powinna mieć charakter diagnozujący i motywujący ucznia do pracy nad sobą. Mogą jednocześnie oceniać zachowanie według punktowego systemu (wzór w załączeniu – wychowawca może go zmodyfikować).

Ocena opisowa z zachowania powinna trafić do bezpośrednio zainteresowanego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Program Wychowawczy Szkoły jest dokumentem otwartym;

2. Wszelkie zmiany wprowadza Rada Pedagogiczna stosownie do swoich kompetencji, uwzględniając wyniki ewaluacji;

3. Zgodnie z hasłem "Każdy nauczyciel - wychowawcą" - za realizację programu wychowawczego szkoły odpowiedzialni są wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów oraz pedagog szkolny i inni pracownicy szkoły ściśle ze sobą współpracujący;

4. Nauczyciele przedmiotów są zobowiązani do wszechstronnego wykorzystywania treści programowych w celu pełniejszej realizacji zadań wychowawczych;

5. Działania wychowawczo-opiekuńcze opracowane przez wychowawców dla poszczególnych zespołów klasowych oparte są na Programie Wychowawczym;

6. Program Wychowawczy jest realizowany przy współpracy z Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim;

7. Kalendarz uroczystości i imprez szkolnych na dany rok szkolny oraz plan pracy Samorządu Szkolnego - stanowią załączniki do programu wychowawczego szkoły;

8. Nadzór nad realizacją treści wychowawczych sprawuje dyrektor  wraz z kierownictwem szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

Program Wychowawczy Szkoły został pozytywnie zaopiniowany przez:

 

       Samorząd Szkolny                                 ……………………………………

                                                                                         (data i podpis przewodniczącego)

 

       Radę Rodziców                                    …………………………………….

                                                                                          (data i podpis przewodniczącego)

 

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu. 15.09.2009r.

 

Obowiązuję od dnia 01.09.2005r.

 

W imieniu Rady Pedagogicznej zatwierdził:

 

 

 

 

Skład komisji opracowującej program wychowawczy:

 

1.     Hanna Ptasińska–przewodnicząca zespołu             ………………….             

2.     Małgorzata Romanko                                         ………………….

3.     Lidia Tymińska                                                   ………………….

4.     Joanna Langkafel                                                 ………………….

5.     Andrzej Maciupa                                                 ………………….

6.     Aleksandra Krzyżanowska- Sztuba                    ………………….

 

 

 

 

 

                                                                            

Biały  Bór  ...............................