ZESPӣ SZKӣ IM. OSKARA LANGEGO

W BIAYM BORZE

 

 

 

 

 

WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

OSIGNIƠ EDUKACYJNYCH UCZNIA

 

 

 

TEKST JEDNOLITY PO ZMIANACH

 

z 14 wrzenia 2010r. na podstawie

Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw w szkoach publicznych (opublikowane w Dz.U. Nr 156, poz. 1046).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biay Br 2010

 

SPIS TRECI

Rozdzia

1. Zaoenia oglne & 1 7

2. Formy, sposoby i zasady ustalania ocen & 8 10

 

3. Biece ocenianie oraz klasyfikowanie

rdroczne, roczne &11 - 13

 

4. Wymagania edukacyjne w szkole & 14

 

5. Przedmiotowe systemy oceniania & 15

 

6. Ocenianie zachowania & 16 - 19

 

7. Klasyfikowanie i promowanie ucznia & 20 -21

 

8. Egzamin klasyfikacyjny & 22 - 23

 

9. Egzamin poprawkowy & 24

 

10. Tryb odwoawczy od oceny ustalonej w wyniku

egzaminu poprawkowego & 25 - 30

 

11. Zastrzeenia do oceny klasyfikacyjnej z zaj

edukacyjnych i zachowania & 31

 

12. Sposoby powiadamiania rodzicw (prawnych

opiekunw) o osigniciach i postpach uczniw & 32

 

13.         Postanowienia kocowe & 33 - 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzia 1

 

ZAOENIA OGLNE

 

&1

 

1.     Podstaw prawn szkolnego systemu oceniania w Zespole Szk im. Oskara Langego w Biaym Borze jest Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw w szkoach publicznych, a take Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007r. zmieniajce powysze rozporzdzenie oraz na podstawie Statutu Szkoy.

 

2

 

1.     Rok szkolny dzieli si na dwa semestry.

2.     Czas trwania semestrw jest zwizany z terminarzem ferii zimowych i  letnich.

3.     W klasach maturalnych oraz w klasie II I III Technikum Hodowli Koni zajcia dydaktyczno wychowawcze w I semestrze kocz si ostatnim dniem nauki przed rozpoczciem przerwy witecznej , natomiast II semestr rozpoczyna si 02 stycznia nastpnego roku.

4.     Na ocenianie wewntrzszkolne skada si:

a)     ocenianie biece

b)    klasyfikacja rdroczna (semestralna)

c)     klasyfikacja roczna

 

3

 

1. Ocenie podlegaj:

a)     osignicia edukacyjne ucznia;

b)    zachowanie ucznia.

 

2. Ocenianie wewntrzszkolne osigni edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postpw w opanowaniu przez ucznia wiadomoci i umiejtnoci w stosunku do wymaga edukacyjnych wynikajcych z podstawy programowej i realizowanych w szkole uwzgldniajcych t podstaw programw nauczania oraz formuowaniu oceny.

 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawc klasy, nauczycieli oraz uczniw danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad wspycia spoecznego i norm etycznych oraz obowizkw ucznia okrelonych w statucie szkoy.

 

4

 

1. Ocenianie wewntrzszkolne ma na celu:

a)     informowanie ucznia o poziomie jego osigni edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postpach w tym zakresie,

b)    pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

c)     motywowanie ucznia do dalszych postpw w nauce i zachowaniu,

d)    dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postpach, trudnociach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

e)     umoliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

2. Ocenianie wentrzszkolne obejmuje:

a)     formuowanie przez nauczycieli wymaga edukacyjnych niezbdnych do uzyskania poszczeglnych rdrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowizkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniw i rodzicw ( prawnych opiekunw);

b)    ustalanie kryteriw oceniania zachowania;

c)     biece ocenianie i ustalanie rdrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowizkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych oraz rdrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wedug skali i w formach przyjtych w danej szkole oraz zaliczenie niektrych zaj edukacyjnych;

d)    przeprowadzanie egzaminw klasyfikacyjnych, poprawkowych

e)     ustalenie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowizkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wedug skali przyjtej w szkole;

f)      ustalanie warunkw i trybu uzyskania wyszych ni przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowizkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania;

g)     ustalanie warunkw i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postpach i trudnociach ucznia w nauce.

 

3. Kryteria oceniania uwzgldniaj specyfik przedmiotu:

a)     przyrost wiedzy i umiejtnoci ucznia,

b)    stosowanie nabytej wiedzy w sytuacjach typowych i problemowych,

c)     zaangaowanie w proces lekcyjny,

d)    oryginalno i niekonwencjonalno,

e)     estetyk wykonywanych prac,

f)      merytoryczn zgodno pracy z tematem.

 

4. Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania s ujte w przedmiotowych systemach oceniania.

5

 

Obowizki nauczyciela:

1.    Nauczyciele na pocztku kadego roku szkolnego informuj uczniw oraz rodzicw (prawnych opiekunw ) o:

a)     wymaganiach edukacyjnych niezbdnych do uzyskania poszczeglnych rdrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowizkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych, wynikajcych z realizowanego przez siebie programu nauczania;

b)    sposobach sprawdzania osigni edukacyjnych uczniw;

c)     warunkach i trybie uzyskania wyszej ni przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowizkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych

 

2.    Wychowawca klasy na pocztku kadego roku szkolnego informuje uczniw oraz ich rodzicw (prawnych opiekunw) o:

a)     warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

b)    warunkach i trybie uzyskania wyszej ni przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

c)     skutkach ustalania uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

6

 

1.      Oceny s jawne dla ucznia i jego rodzicw (prawnych opiekunw).

 

2.      Na wniosek ucznia lub rodzicw (prawnych opiekunw) nauczyciel uzasadnia ustalon ocen w sposb okrelony w statucie szkoy.

 

3.      Na wniosek ucznia lub jego rodzicw (prawnych opiekunw) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotyczca oceniania s udostpniane do wgldu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

4.      Nauczyciel jest obowizany na podstawie pisemnej opinii publicznej/niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej/niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosowa wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u ktrego stwierdzono trudnoci w uczeniu si lub deficyty rozwojowe uniemoliwiajce sprostanie tym wymaganiom;

 

5.      Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadajcego orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego albo indywidualnego nauczania;

 

6.      Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego naley w szczeglnoci bra pod uwag wysiek wkadany przez ucznia w wywizywanie si z obowizkw wynikajcych ze specyfiki tych zaj;

 

7

 

1.     Dyrektor szkoy zwalnia ucznia z zaj wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej (lub pewnego zakresu zaj) na podstawie opinii wydanej przez lekarza i na czas okrelony w tej opinii.

 

2.     Rodzic (prawny opiekun) lub ucze bezzwocznie dostarcza tak opini lekarsk do dyrektora szkoy.

 

3.     Na wniosek rodzicw (prawnych opiekunw) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej dyrektor szkoy zwalnia do koca danego etapu edukacyjnego ucznia z wad suchu lub z gbok dysleksj rozwojow, z afazj, z niepenosprawnociami sprzonymi lub z autyzmem, w tym z zespoem Aspergera z nauki drugiego jzyka obcego.

 

4.     W przypadku ucznia, o ktrym mowa w ust.3, posiadajcego orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego jzyka obcego moe nastpi na podstawie tego orzeczenia.

 

5.     W przypadkach dotyczcych pkt.1 i 3 w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si zwolniony.

 

 

Rozdzia 2

 

FORMY, SPOSOBY I ZASADY USTALANIA OCEN

 

8

 

1. Oceniane bd indywidualne moliwoci ucznia w nastpujcych sytuacjach dydaktycznych :

a)     umiejtnoci i wiadomoci nabyte w procesie nauczania i uczenia si;

b)    systematyczno pracy ucznia;

c)     samodzielne wytwory ucznia, projekty, prace pisemne, sprawdziany, zaangaowanie i kreatywno ucznia;

d)    umiejtno prezentowania wiedzy;

e)     umiejtno wsppracy w grupie.

 

9

 

1. Sposoby i techniki gromadzenia informacji o uczniu:

a)     obowizkowe:

     dziennik lekcyjny,

     arkusze ocen,

b)    dodatkowe;

    arkusz obserwacji ucznia,

    teczka wychowawcy,

    inne, wynikajce z przedmiotowych systemw oceniania.

 

& 10

 

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejtnoci uczniw:

a)     ustna (odpowiedzi, aktywno na lekcjach, dyskusje, dialogi, recytacje i inne okrelone w przedmiotowych systemach oceniania);

b)    pisemna (prace klasowe, sprawdziany, kartkwki, zadania domowe, dyktanda, referaty, prace dodatkowe, prace samodzielne na lekcji itp. wynikajce z PSO)

c)     sprawnociowa, dowiadczalna, praktyczna (dotycz one zaj, podczas ktrych uczymy, wiczymy, kontrolujemy sprawno oraz umiejtnoci praktyczne);

 

7.      Szczegowe zasady oceniania wyej wymienionych form aktywnoci ucznia zawieraj przedmiotowe systemy oceniania.

 

Rozdzia 3

 

KLASYFIKOWANIE RDROCZNE, ROCZNE ORAZ

BIECE OCENIANIE

 

11

1.    Klasyfikacja rdroczna polega na okresowym podsumowaniu osigni edukacyjnych ucznia z zaj edukacyjnych, okrelonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustalaniu wedug skali okrelonej w statucie szkoy rdrocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj edukacyjnych i rdrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

 

2.    Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osigni edukacyjnych ucznia z zaj edukacyjnych, okrelonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

3.    W Zespole Szk im. Oskara Langego w Biaym Borze biece ocenianie, klasyfikowanie rdroczne i roczne polega na podsumowaniu osigni edukacyjnych ucznia z przedmiotw okrelonych w szkolnym planie nauczania, wg skali:

a)     celujcy (6) - cel.

b)    bardzo dobry (5) - bdb.

c)     dobry (4) - db.

d)    dostateczny (3) - dst.

e)     dopuszczajcy (2) - dop.

f)      niedostateczny (1) - ndst.

 

4.      Oceny klasyfikacyjne z zaj edukacyjnych nie maj wpywu na ocen klasyfikacyjn zachowania.

 

5.      W ocenianiu biecym w dzienniku lekcyjnym stosuje si ocen zapisan cyfr arabsk. Dopuszcza si stosowanie znakw +, .

 

4.    W ocenianiu semestralnym dopuszcza si stosowanie skrtw zgodnych z &11 ust. 3.

 

5.    W klasyfikacji rocznej stosuje si nazwy szkolnych stopni w penym brzmieniu.

 

6.    Oceny dziel si na czstkowe, semestralne i roczne.

 

7.    Stopie ustala nauczyciel uczcy danego przedmiotu a ocen zachowania wychowawca klasy.

 

8.    Wszystkie oceny uczniw s dokumentowane.

 

9.    Ocena motywuje ucznia do dalszej pracy.

 

10.           Ocenianie wiedzy i umiejtnoci powinno by dokonywane systematycznie, terminowo w rnych formach i w warunkach zapewniajcych obiektywno oceny.

 

11.           Oceny rdroczne i roczne nie mog by ustalone na podstawie redniej arytmetycznej ocen czstkowych.

 

12.           Ocen czstkow i kocow (rdroczn i roczn) ustala nauczyciel na podstawie kryteriw ocen z danego przedmiotu, ktre wymagaj wymagane standardy.

 

13.           Nauczyciel jest zobowizany zapozna uczniw z PSO i kryteriami ocen na pocztku roku szkolnego.

 

14.           Ocena powinna by obiektywna i umotywowana.

 

15.           Wychowawca klasy oraz nauczyciele przedmiotw, w czasie indywidualnych konsultacji, wywiadwek szkolnych udzielaj rodzicom uczniw informacji o ocenach biecych oraz postpach w nauce i zachowaniu ich dziecka.

 

16.           Oceny z prac klasowych nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego kolorem czerwonym.

 

17.           Terminy poprawy pisemnych prac ustalone s przez nauczycieli w PSO.

 

18.           Prace klasowe po obejrzeniu i przeanalizowaniu przez ucznia zostaj u nauczyciela przedmiotu i s przechowywane do koca roku szkolnego.

 

19.           Nauczyciel poprawiajcy pisemne prace kontrolne ma obowizek uwzgldni ponisze zasady ustalania ocen biecych:

 

% z maksymalnej

liczby punktw

Ocena

Skrt

wicej ni 100%

celujcy

6 (cel.)

85 100%

bardzo dobry

5 (bdb.)

70 84%

dobry

4 (db.)

55 69%

dostateczny

3 (dst.)

40 54%

dopuszczajcy

2 (dop.)

mniej ni 39%

niedostateczny

1 (ndst.)

 

 

20.           Minimalna ilo ocen czstkowych w cigu semestru okrela tygodniowy wymiar godzin danego przedmiotu nauczania:

a)         1h - 3 oceny

b)         2h - 4 oceny

c)          3h - 5 oceny

d)         4h i wiecej - 6 ocen.

 

 

12

 

1.     Kada praca klasowa / sprawdzian jest poprzedzona lekcj utrwalajc, ktra okreli ich zakres.

2.     W cigu dnia moe odby si tylko jedna praca klasowa / sprawdzian, a w tygodniu nie wicej ni trzy. Nauczyciel zapowiadajc je, dokonuje rwnoczenie zapisu terminu w dzienniku .

 

3.     Kartkwki mog obejmowa materia z trzech ostatnich lekcji. Nauczyciel nie ma obowizku ich zapowiadania.

 

4.     Pisemne prace ucznia nauczyciel zobowizany jest odda najpniej w cigu dwch tygodni.

 

5.     Na prob ucznia lub jego rodzicw (prawnych opiekunw) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotyczc oceniania ucznia jest udostpniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

6.     Przy pracy grupowej wszyscy czonkowie zespou otrzymuj tak sam ocen.

 

7.     Uczniowie klas pierwszych maj prawo do dwch pierwszych tygodni nauki bez ocen niedostatecznych.

 

8.     Ocenianie powinno wskazywa uczniom silne i sabe strony ich pracy.

 

13

 

1.    Nauczyciel wystawia owkiem przewidywane oceny semestralne, roczne trzy tygodnie przed klasyfikacyjn rad pedagogiczn i powiadamia o tym ucznia;

 

2.    Przewidywana ocena moe ulec zmianie.

 

3.    Wychowawca klasy na pimie powiadamia rodzicw (prawnych opiekunw) o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych na trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym (rodrocznym, rocznym) posiedzeniem rady pedagogicznej.

 

4.    Powiadomienie rodzicw powinno by odnotowane w dzienniku lekcyjnym.

 

5.    Informacja przedstawiona uczniom o zebraniu rodzicw powinna by zapisana w dzienniku lekcyjnym i zawiera termin, tre i podpis nauczyciela. W razie nieobecnoci ucznia powiadomienie powinno by listowne ( listem poleconym ) na koszt ucznia.

 

6.    Nauczyciel ostatecznie wystawia oceny najpniej trzy dni przed klasyfikacyjn rad pedagogiczn;

 

7.    Laureaci konkursw przedmiotowych o zasigu wojewdzkim lub ponadwojewdzkim z danego przedmiotu otrzymuj ocen celujc roczn (semestraln) na podstawie zawiadczenia.

 

Rozdzia 4

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE W SZKOLE

 

14

 

1. Wymagania edukacyjne okrelono na podstawie standardw osigni ustalonych centralnie, programw nauczania i kryteriw wystpujcych w literaturze.

 

2. Wymagania edukacyjne rozumiemy jako oczekiwane osignicia uczniw, polegajce na skutecznym dziaaniu w okrelonych sytuacjach.

 

3. Obowizujca skala stopni obejmuje pi pozytywnych wartoci.

 

4. Wymagania odpowiada bd poszczeglnym stopniom:

    dopuszczajcy

    dostateczny

    dobry

    bardzo dobry

    celujcy

 

a)        Wymagania konieczne (K) na ocen dopuszczajcy obejmuj elementy treci nauczania:

    niezbdne w uczeniu danego przedmiotu,

    potrzebne w yciu;

    wymagania konieczne (K) wskazuj na braki w opanowaniu wiadomoci i umiejtnoci okrelonych w podstawach programowych, a take na opanowaniu w znacznym stopniu wiadomoci podstawowych.

 

 

b)       Wymagania podstawowe (P) na stopie dostateczny obejmuj elementy treci:

    najwaniejsze w uczeniu si danego przedmiotu,

    atwe dla ucznia nawet mao zdolnego,

    o niewielkim stopniu zoonoci, a wic przystpne,

    czsto powtarzajce si w programie nauczania,

    dajce si wykorzysta w szkolnych sytuacjach i pozaszkolnych,

    okrelone programem nauczania na poziomie nie przekraczajcym wymaga zawartych w podstawach programowych,

    proste i uniwersalne umiejtnoci, w mniejszym zakresie wiadomoci.

    warstwa treci podstawowych nie powinna przekracza 30 % treci caego programu.

 

c)        Wymagania rozszerzajce (R) na stopie dobry obejmuj nastpujce treci:

    istotne w strukturze przedmiotu,

    bardziej zoone ni treci zaliczone do wymaga podstawowych,

    przydatne ale nie niezbdne w opanowaniu treci z danego przedmiotu i innych przedmiotw szkolnych,

    uyteczne w szkolnej i pozaszkolnej dziaalnoci,

    o zakresie przekraczajcym wymagania zawarte w podstawach programowych,

    wymagajce umiejtnoci stosowania wiadomoci w sytuacjach typowych, wedug wzorw (przykadw) znanych z lekcji i podrcznikw.

 

d)       Wymagania dopeniajce (D) na stopie bardzo dobry obejmuj peny zakres treci okrelonych programem nauczania. S to wic treci:

    zoone, trudne, wane do opanowania,

    wymagajce korzystania z rnych rde,

    umoliwiajce rozwizywanie problemw,

    porednio uyteczne w yciu pozaszkolnym,

    jest to pene opanowanie programu.

 

e)        Wymagania wykraczajce (W) na stopie celujcy obejmuj treci:

    znacznie wykraczajce poza program nauczania,

    stanowice efekt samodzielnej pracy ucznia,

    wynikajce z indywidualnych zainteresowa,

    zapewniajce pene wykorzystanie wiadomoci dodatkowych.

 

Rozdzia 5

 

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA

 

&15

 

1. Przedmiotowe systemy oceniania rni si specyfik kadego przedmiotu.

 

2. Przedmiotowy system oceniania dla danego przedmiotu oparty jest o:

a)        wiedz w postaci rozkadu materiau dla kadego przedmiotu i kadego poziomu zgodnie z podstawami programowymi oraz szczegowymi programami nauczania;

b)       ilo godzin przeznaczonych na realizacj danego tematu lub dziau,

c)        cele operacyjne w postaci wymaga i kryteriw na poszczeglne oceny:

    K wymagania konieczne na ocen dopuszczajc;

    P wymagania podstawowe na ocen dostateczn;

    R wymagania rozszerzajce na ocen dobr;

    D wymagania dopeniajce na ocen bardzo dobr ( wymagania wyszego poziomu na wysz ocen obejmuj rwnie wymagania niszych poziomw).

 

3. Obowizujce kryteria ocen:

a)        Poznawcze: ocenia si:

    zakres nabytych wiadomoci,

    stopie ich zrozumienia,

    umiejtno wyrniania wanych treci,

b)       Ksztacce: ocenia si:

    umiejtnoci wykorzystania wiadomoci,

    posugiwanie si pojciami ze zrozumieniem,

    umiejtnoci podawania wiadomoci w mowie i pimie.

 

4. Kady nauczyciel uczcy danego przedmiotu zobowizany jest poinformowa uczniw o :

a)        wymaganiach (wykraczajcych) na ocen celujc stawianych uczniom najzdolniejszym;

 

b)       formach i sposobach sprawdzania osigni edukacyjnych:

    ustnych (odpowiedzi, aktywno na lekcjach, dyskusje, dialogi, recytacje i inne okrelone przez nauczyciela przedmiotu);

    pisemnych (prace klasowe, sprawdziany, kartkwki, zadania domowe, dyktanda, referaty, prace dodatkowe, prace samodzielne na lekcji itp.)

    sprawnociowych, dowiadczalnych, praktycznych (dotycz one zaj, podczas ktrych uczymy, wiczymy, kontrolujemy sprawno oraz umiejtnoci praktyczne);

    pracach zespoowych.

 

c) ewentualnych dodatkowych zadaniach podlegajcych ocenie;

 

d) warunkach uzyskiwania ocen czstkowych i semestralnych;

 

e) czstotliwoci wystawiania ocen;

 

f) sposobach i warunkach ewentualnego poprawiania ocen;

 

g) warunkach nadrabiania brakw z przyczyn losowych;

 

h) formach zaliczania niektrych zaj edukacyjnych.

 

Rozdzia 6

 

OCENIANIE ZACHOWANIA

 

16

 

1.  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawc klasy , nauczycieli oraz uczniw danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad wspycia spoecznego i norm etycznych.

 

2.  Roczn i semestraln ocen klasyfikacyjn zachowania ustala si wedug nastpujcej skali:

    wzorowe,

    bardzo dobre,

    dobre,

    poprawne,

    nieodpowiednie,

    naganne z zastrzeeniem punktu 2.1 i 2.2

 

2.1.rdroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniw z upoledzeniem umysowym w stopniu umiarkowanym lub w znacznym s oceniani opisowo.

 

2.2.Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u ktrego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, naley uwzgldni wpyw stwierdzonych zaburze lub odchyle na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie ksztacenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

3. Ocena zachowania nie moe mie wpywu na:

a)        oceny z zaj edukacyjnych,

b)       promocje do klasy programowo wyszej lub ukoczenie szkoy z zastrzeeniem punktu 3.1

 

3.1.Rada pedagogiczna moe podj uchwa o niepromowaniu do klasy programowo wyszej lub nieukoczeniu szkoy przez ucznia, ktremu ustalono nagann roczn ocen klasyfikacyjn co najmniej dwa raz z rzdu w danej szkole.

 

4. Wychowawca klasy ustala ocen z zachowania na podstawie trzech ocen czstkowych tj.

a)  stosunek do obowizkw szkolnych

b)  kultura osobista ( ocena ustalona jest na podstawie ocen czstkowych wystawionych przez nauczycieli uczcych w tej klasie i wychowawcw internatu)

c)  zaangaowanie w ycie szkoy, klasy i rodowiska

4.1. W przypadku, gdy ucze otrzyma upomnienie wychowawcy, ocena z

zachowania nie moe by wysza ni dobra

4.2.Jeeli ucze otrzyma nagan wychowawcy klasy, ocena nie moe by

wysza ni poprawna.

4.3.W przypadku, gdy ucze otrzyma nagan dyrektora szkoy lub kierownika

internatu, ocena nie moe by wysza ni nieodpowiednia.

4.4. Jeeli ucze otrzyma pochwa na pimie wychowawcy klasy, kierownika

internatu lub dyrektora szkoy, ocena z zachowania ustalona na podstawie ocen

czstkowych moe zosta podwyszona.

4.5. Ocena z zachowania uwzgldnia w szczeglnoci:

 

a)        stosunek ucznia do obowizkw szkolnych

  sumienno w nauce i wykonywaniu innych obowizkw;

  wytrwao i samodzielno w przezwycianiu napotykanych trudnoci w nauce;

  systematyczno i punktualno uczszczania na zajcia szkolne;

  obowizek usprawiedliwiania nieobecnoci w terminie okrelonym przez wychowawc klasy;

  rozwijanie zainteresowa i uzdolnie;

  dbao o podrczniki i pomoce szkolne.

  wykazywanie si inicjatyw i samodzielnoci

  poszanowanie dobrych tradycji szkoy i ich rozwijanie

 

b)       kultur osobist ucznia

  stosunek do nauczycieli, rodzicw, kolegw i innych osb;

  sposb wyraania swoich emocji;

  sposb przyjmowania polece i uwag;

  zachowanie na wycieczkach, zabawach i innych imprezach szkolnych;

  wygld zewntrzny i estetyka ubioru;

  poszanowanie wsplnej wasnoci.

  waciwy stosunek do rodzicw, nauczycieli, wychowawcw internatu, pracownikw szkoy, osb starszych, kolegw, koleanek, osb modszych od siebie itp.

  pomoc uczniom sabszym w nauce,

  uczciwo codziennym postpowaniu i reagowania na zo,

  zachowania wiadczce o poszanowaniu wytworw pracy ludzkiej,

  tolerancja i szacunek dla osb wyznajcych inne pogldy oraz uszanowanie religii wasnej i innych,

  poprawne i zrozumiae wyraanie si w mowie i pimie w jzyku,

  dbao o kultur sowa, umiejtno taktownego uczestniczenia w dyskusji,

  unikanie wulgaryzmw,

  przestrzeganie obowizujcych zasad bezpieczestwa w szkole i poza ni,

  dbanie o bezpieczestwo wasne i innych,

  przestrzeganie wszystkich regulaminw, nie stwarzanie zagroenia dla siebie i innych,

  nie uleganie naogom i pomaganie w walce z naogiem.

  godne, kulturalne zachowanie si w szkole i poza ni,

 

c)        zaangaowanie w ycie szkoy, klasy i rodowiska.

  uczestnictwo w konkursach i olimpiadach;

  aktywna praca w samorzdzie szkolnym, klasowym;

  pomoc przy organizowaniu imprez szkolnych;

  wywizywanie si z zada powierzonych przez szko

  przejawianie troski o mienie szkoy

  umiejtno wspdziaania w zespole i odpowiedzialno za wyniki jego pracy;

  godzenie nauki z prac spoeczn i obowizkami domowymi;

  podejmowanie dziaa zmierzajcych do udzielenia pomocy innym

  tolerancja i szacunek dla osb wyznajcych inne pogldy oraz uszanowanie religii wasnej i innych;

  poszanowanie dobrych tradycji szkoy i ich rozwijanie;

  poszanowanie tradycji zwizanych z patronem szkoy i jej histori;

  szacunek dla sztandaru szkoy;

  poczucie patriotyzmu i waciwa postawa wobec goda, hymnu i flagi pastwowej

 

5. Ocena zachowania ustalona przez wychowawc po zasigniciu opinii innych nauczycieli uczniw danej klasy oraz ocenianego ucznia jest ostateczna z zastrzeeniem pkt.6.

 

6. Ucze lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mog zgosi zastrzeenia do dyrektora szkoy, jeeli uznaj , e roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostaa ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczcymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeenia mog by zgoszone w terminie do 7 dni po zakoczeniu zaj dydaktyczno wychowawczych.

 

7. W przypadku stwierdzenia, e roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostaa ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczcymi trybu ustalania tej oceny dyrektor szkoy powouje komisj, ktra ustala roczn ocen klasyfikacyjn zachowania w drodze gosowania zwyk wikszoci gosw, a w przypadku rwnej iloci gosw decyduje gos przewodniczcego komisji.

 

8. Termin komisji ustala si z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

9. W skad komisji wchodz :

a)        dyrektor szkoy albo nauczyciel zajmujcy w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczcy komisji,

b)       wychowawca klasy,

c)        wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzcy zajcia edukacyjne w danej klasie,

d)       pedagog,

e)        psycholog,

f)         przedstawiciel samorzdu uczniowskiego,

g)        przedstawiciel rady rodzicw.

 

10. Ustalona przez komisj roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie moe by nisza od ustalonej wczeniej oceny. Ocena ustalona przez komisj jest ostateczna.

 

11. Z prac komisji sporzdza si protok ktry zawiera :

a)        skad komisji,

b)       termin posiedzenia komisji,

c)        wynik gosowania,

d)       ustalon ocen zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

12. Protok stanowi zacznik do arkusza ocen ucznia.

 

17

 

Kryteria ocen ze sprawowania

 

Ocena wzorowa:

 

Stosunek do obowizku szkolnego

Kultura osobista

Zaangaowanie w ycie szkoy, klasy i rodowiska

        ucze wzorowo wypenia obowizki szkolne,

        ucze nie ma godzin nieusprawiedliwionych,

        ucze w peni wykorzystuje swoje moliwoci w nauce, -ucze dba o bezpieczestwo i zdrowie wasne oraz innych osb,

        ucze szanuje prac innych osb oraz dba o czysto swojego pobytu ( midzy innymi uywa obuwia ochronnego).

 

        ucze stanowi wzr do rwienikw pod wzgldem kultury osobistej.

        ucze dba o pikno mowy ojczystej

ucze charakteryzuje si dojrzaoci i odpowiedzialnoci

ucze charakteryzuje si wzorow postaw wobec otoczenia (nauczycieli i innych pracownikw szkoy, kolegw, koleanek i innych osb),

 

        ucze wykazuje inicjatyw
w podejmowaniu dziaa na
rzecz innych osb,

        ucze wyrnia si zaangaowaniem w wykonywaniu powierzonych zada nie stanowicych jego obowizku,

        ucze bierze czynny udzia w yciu klasy, szkoy, internatu lub rodowiska pozaszkolnego,

        ucze dba o honor i tradycje szkoy,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena bardzo dobra:

 

Stosunek do obowizku szkolnego

Kultura osobista

Zaangaowanie w ycie szkoy, klasy i rodowiska

        ucze bardzo dobrze wypenia obowizki szkolne,

        ucze systematycznie uczszcza do szkoy

        (dopuszcza si bez usprawiedliwienia 2 godziny w semestrze, stosujc take przelicznik 3 spnie jako 1 godzina nieusprawiedliwiona)

        ucze dba o bezpieczestwo i zdrowie wasne oraz innych osb,

        ucze szanuje prac innych osb oraz dba o czysto swojego pobytu (midzy innymi uywa obuwia ochronnego).

        ucze charakteryzuje si du kultur osobist.

        ucze dba o pikno mowy ojczystej.

        ucze kulturalnie i taktownie zachowuje si w szkole i poza ni,

        ucze wyrnia si w okrelonej dziedzinie dziaalnoci klasy, szkoy, internatu lub rodowiska pozaszkolnego,

        ucze charakteryzuje si wzorow postaw wobec otoczenia (j.w.),

        ucze dba o honor i tradycje szkoy,

 

Ocena dobra:

 

Stosunek do obowizku szkolnego

Kultura osobista

Zaangaowanie w ycie szkoy, klasy i rodowiska

  ucze dobrze wypenia
obowizki szkolne (dopuszcza si opuszczenie od 3 do 5 godzin bez usprawiedliwienia, stosujc jednak przelicznik: 3 spnie jako 1 godzina nieusprawiedliwiona),

  ucze szanuj prac innych oraz dba o czysto miejsca
swojego pobytu,

 

      ucze charakteryzuje si waciw kultur osobist.

 

  ucze angauje si w ycie szkoy, klasy, internatu i rodowiska pozaszkolnego,

  ucze charakteryzuje si dobr postaw wobec otoczenia,

 

 

 

 

 

 

Ocena poprawna:

 

Stosunek do obowizku szkolnego

Kultura osobista

Zaangaowanie w ycie szkoy, klasy i rodowiska

      ucze wypenia obowizki w sposb poprawny,

      ucze opuci od 6do 11 godzin bez usprawiedliwienia w semestrze, pamitajc jednak o przeliczniku: 3 spnie jako 1 godzina nieusprawiedliwiona.

      ucze poprawnie zachowuje si w szkole i poza ni,

      ucze charakteryzuje si poprawn postaw wobec otoczenia i niczym si nie wyrnia ,

      ucze nie angauje si w ycie klasy, szkoy, internatu,

 

 

Ocena nieodpowiednia

 

Stosunek do obowizku szkolnego

Kultura osobista

Zaangaowanie w ycie szkoy, klasy i rodowiska

      ucze nagminnie lekceway obowizki szkolne,

      ucze ucieka z lekcji opuci od 12 do 19 godzin bez usprawiedliwienia w semestrze, pamitajc jednak o przeliczniku: 3 spnienia jako l godzina nieusprawiedliwiona,

      ucze lekceway polecenia i zarzdzenia dyrekcji rady pedagogicznej, samorzdu klasowego, szkolnego i internatu

      ucze naruszy postanowienia obowizujcych regulaminw w szkole lub internacie,

      ucze faszuje dokumenty,

      ucze񠠠 narusza normy godnego, kulturalnego zachowania siꠠ w szkole i poza ni,

      ucze uywa wulgarnych sw,

      ucze niegodnie, nieodpowiednio zachowuje siꠠ w szkole, internacie i miejscach publicznych,

      ucze񠠠 narusza normy wspycia spoecznego,

      ucze nie okazuje naleytego szacunku dorosym oraz koleankom i kolegom,

      ucze swoim zachowaniem lub strojem uwacza godnoci innym osb,

      ucze niszczy mienie spoeczne i prywatne,

      ucze pali papierosy w
szkole, internacie i miejscach publicznych,

      ucze pije alkohol w szkole
internacie i miejscach publicznych,

      ucze nie angauje si w ycie klasy i szkoy

Ocena naganna:

 

Stosunek do obowizku szkolnego

Kultura osobista

Zaangaowanie w ycie szkoy, klasy i rodowiska

      ucze raco lekceway obowizki szkolne,

      ucze nagminnie ucieka z
lekcji - opuci wicej ni 20 godzin bez usprawiedliwienia
w semestrze
, pamitajc
jednak o przeliczniku: 3
spnie jako 1 godzina
nieusprawiedliwiona,

      ucze raco lekceway
polecenia i zarzdzenia
dyrekcji, rady pedagogicznej,
samorzdu klasowego,
szkolnego i internatu,

      ucze ma szczeglnie lekcewacy stosunek do nauki.


      ucze mimo uwag nadzoru pedagogicznego nadal pali
papierosy w szkole, internacie i w miejscach publicznych.

      ucze znca si nad modszymi i sabszymi fizycznie lub psychicznie.

      ucze wulgarnie odnosi si do nauczycieli, wychowawcw, pracownikw szkoy, koleanek, kolegw.

      ucze umylnie spowodowa uszczerbek na zdrowiu ucznia, nauczyciela lub innej osoby.

      ucze swoj postaw
demoralizuje innych uczniw przekraczajc normy wspycia spoecznego,

      ucze dopuci si czynu
napastowania seksualnego.

      ucze spowodowa faszywy alarm,

      ucze stworzy zagroenie
naraajce bezpieczestwo,
zdrowie czy ycie innych
ludzi,

      ucze stosowa groby
telefoniczne, medialne, zastraszanie broni wszelkiego rodzaju lub narzdziem niebezpiecznym w stosunku do innych osb.

      ucze uchybi godnoci, zniszczy lub zbezczeci symbole narodowe lub szkolne,

      ucze umylnie zniszczy mienie szkoy,

      ucze znca si nad zwierztami,

      ucze dokona innych udowodnionych (tutaj nie wymienionych ) przestpstw.

      narusza w sposb racy normy wspycia spoecznego (44 ustp 7, str.39 STATUT SZKOY)

 

      ucze nie angauje si w ycie klasy, szkoy, internatu,

 

 

 

18

 

W przypadku szczeglnie racego naruszania obowizku uczniowskiego ucze zostaje skrelony z listy uczniw.

 

1.        W sytuacji udzielenia uczniowi porczenia- jest ono jednym na cay cykl nauki.

 

2.        W przypadku naruszenia regulaminu, porczenie przestaje obowizywa i ucze zostaje wydalony ze szkoy.

 

3.        Wychowawca klasy ma obowizek wystpi z wnioskiem o usunicie ucznia ze szkoy, jeeli opuci on bez usprawiedliwienia wicej ni 21 godzin lekcyjnych.

 

19

 

Tryb i sposb ustalania oceny z zachowania:

 

1. Obowizkiem nauczyciela-wychowawcy jest zapoznanie uczniw i ich rodzicw (prawnych opiekunw) ze szczegowymi kryteriami oceniania uczniw oraz odpowiednimi procedurami.

 

1.1. wychowawca zapoznaje uczniw z kryteriami ocen z zachowania:

a)        odczytanie i omwienie zasad oceniania na pierwszej lekcji przeznaczonej do dyspozycji wychowawcy klasy,

b)       dokumentacja: wpis do dziennika lekcyjnego

 

1.2. wychowawca zapoznaje rodzicw (prawnych opiekunw) z kryteriami ocen zachowania:

a)        odczytanie i omwienie zasad oceniania na pierwszym w danym roku zebraniu

b)       dokumentacja: lista obecnoci rodzicw na zebraniu

 

2. Wychowawca klasy ustala ocen ze sprawowania nie pniej ni 3 dni przed

terminem rady pedagogicznej.

 

2.1. wychowawca klasy po zapoznaniu si z zapisami w dzienniku klasowym oraz obliczonymi przez siebie danymi dotyczcymi frekwencji ustala proponowan przez siebie ocen zachowania ucznia;

 

2.2. przy ustaleniu oceny z zachowania wychowawca klasy bierze pod uwag opini nauczycieli lub pracownikw szkoy, ktrzy chcieliby mie wpyw na ocen zachowania ucznia; nauczyciele swoje informacje przekazuj ustnie bezporednio wychowawcy klasy;

 

2.3. przy ustaleniu oceny z zachowania wychowawca klasy bierze pod uwag opini klasy oraz ocenianego ucznia;

 

2.4. wychowawca klasy po zapoznaniu si z opiniami innych nauczycieli moe sw ocen utrzyma lub zmieni (z zastrzeeniem pkt.6, rozdz.10)

 

2.5. w przypadku duszej nieobecnoci wychowawcy klasy obowizki przejmuje inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoy;

3. Oceny zachowania ustalone za drugi semestr roku szkolnego s ocenami

rocznymi uwzgldniajcymi zachowanie ucznia w caym roku szkolnym.

 

 

Dziaania wychowawcy w sytuacji duej iloci godzin nieusprawiedliwionych przez wychowanka klasy:

 

1.    W przypadku opuszczenia przez wychowanka klasy 7 godzin nieusprawiedliwionych, wychowawca klasy zobowizany jest do udzielenia upomnienia wychowawcy klasy i poinformowaniu o tym fakcie rodzica lub prawnego opiekuna ucznia.

 

2.    W przypadku opuszczenia przez wychowanka klasy 12 godzin nieusprawiedliwionych, wychowawca klasy zobowizany jest do udzielenia nagany wychowawcy klasy i poinformowaniu o tym fakcie rodzica lub prawnego opiekuna ucznia.

 

3.    W przypadku opuszczenia przez wychowanka klasy 20 godzin nieusprawiedliwionych, wychowawca klasy zobowizany jest do wnioskowania do dyrektora szkoy o udzielenia nagany dyrektora szkoy i poinformowaniu o tym fakcie rodzica lub prawnego opiekuna ucznia.

 

4.    W przypadku opuszczenia przez wychowanka 30 godzin nieusprawiedliwionych, wychowawca klasy zobowizany jest do wnioskowania do dyrektora szkoy o skrelenie z listy uczniw i poinformowaniu o tym fakcie rodzica lub prawnego opiekuna ucznia.

 

Rozdzia 7

KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIA

 

20

 

1.    rdroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowizkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych ustalaj nauczyciele prowadzcy poszczeglne zajcia edukacyjne zgodnie z przedmiotowym system oceniania.

 

2.    Jeeli w wyniku klasyfikacji rdrocznej stwierdzono, e poziom osigni edukacyjnych ucznia uniemoliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyszej (semestrze programowo wyszym) szkoa, w miar moliwoci, stwarza uczniowi szans uzupenienia nauczanych treci.

 

3.    rdroczna /roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zaj edukacyjnych nie ma wpywu na promocj do klasy programowo wyszej ani na ukoczenie szkoy.

 

4.    Oceny z przedmiotw dodatkowych wliczane s do redniej ocen ucznia.

 

 

21

 

1.    Ucze jest promowany do klasy programowo wyszej lub koczy okrelony etap edukacyjny, gdy jest klasyfikowany ze wszystkich przedmiotw obowizujcych z wyjtkiem tych, z ktrych zosta zwolniony i uzyska oceny co najmniej dopuszczajce (w tym z egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzajcego lub poprawkowego) oraz ocen zachowania wysz od nagannej, jeli ocen nagann miaby uzyska po raz drugi z rzdu i otrzymaby negatywn opini rady pedagogicznej, z zastrzeeniem punkty 1.1

 

1.1.         Uwzgldniajc moliwoci edukacyjne ucznia rada pedagogiczna moe jeden raz w cigu danego etapu edukacyjnego promowa do klasy programowo wyszej (semestru programowo wyszego) ucznia, ktry nie zda egzaminu poprawkowego z jednych obowizkowych zaj edukacyjnych, pod warunkiem e te obowizkowe zajcia edukacyjne s, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyszej (semestrze programowo wyszym).

 

 

2.     Ucze, ktry nie speni warunkw okrelonych w pkt. 1 i 1.1 nie otrzymuje promocji ( nie koczy szkoy) i pozostaje nadal w tej samej klasie.

 

3.     wiadectwo promocyjne z wyrnieniem otrzymuje ucze, ktry uzyska redni ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie.

 

4.     Ucze koczy szko z wyrnieniem jeeli w wyniku klasyfikacji kocowej uzyska z obowizkowych zaj edukacyjnych redni ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobr ocen zachowania.

 

 

Rozdzia 8

 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 

22

 

1.    Ucze moe nie by klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zaj edukacyjnych, jeeli brak jest podstaw do ustalenia rdrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecnoci ucznia na zajciach edukacyjnych przekraczajcej poow czasu przeznaczonego na te zajcia w szkolnym planie nauczania.

 

2.    Ucze nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecnoci moe zdawa egzamin klasyfikacyjny.

 

3.    Na wniosek ucznia lub rodzicw ucznia nie klasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych, dyrektor szkoy w porozumieniu z nauczycielem (nauczycielami) przedmiotu (przedmiotw) wyznacza w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami egzamin klasyfikacyjny z materiau programowego zrealizowanego w danym okresie (roku szkolnym).

 

4.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza si nie pniej ni w dniu poprzedzajcym dzie zakoczenia rocznych lub semestralnych zaj dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia si z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

5.    Ucze, ktry z przyczyn usprawiedliwionych nie przystpi do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, moe przystpi do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoy.

 

6.    Na wniosek ucznia lub rodzicw ucznia nie klasyfikowanego z przyczyn nieusprawiedliwionych, rada pedagogiczna moe wyrazi zgod na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotw obowizkowych. Wniosek taki musi wpyn najpniej dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 

7.    Egzamin klasyfikacyjny wyznacza si rwnie uczniowi:

a)        realizujcemu na podstawie odrbnych przepisw indywidualny tok nauki;

b)       speniajcemu obowizek szkolny lub obowizek nauki poza szko;

 

8.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o ktrym mowa ust.6 pkt.7, nie obejmuje obowizkowych zaj edukacyjnych: wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zaj edukacyjnych.

 

9.    Uczniowi, o ktrym mowa w ust.7 zdajcemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala si oceny zachowania.

 

23

 

1.     Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza si w formie pisemnej i ustnej z wyjtkiem nastpujcych przedmiotw: technologii informacyjnej, wychowania fizycznego, z ktrych przeprowadza si egzamin w formie zada praktycznych.

 

2.     Pytania (wiczenia) egzaminacyjne ustala egzaminator.

 

3.     Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia dyrektor z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

4.     Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o ktrym mowa w & 22 ust.2, 5 i 6 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zaj edukacyjnych w obecnoci, wskazanego przez dyrektora szkoy, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zaj edukacyjnych.

 

5.     Czas trwania pisemnego egzaminu klasyfikacyjnego wynosi 45 minut. Przygotowanie do egzaminu ustnego trwa 10 minut, odpowiedz ustna wynosi 20 minut.

 

6.     W czasie trwania egzaminu mog by obecni w charakterze obserwatorw rodzice (prawni opiekunowie).

 

7.     Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator ustala ocen wedug przyjtych kryteriw ocen, z ktrych z ktrymi zapoznaje ucznia na pocztku.

 

8.     Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena niedostateczna z zaj edukacyjnych moe by zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

9.     Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia realizujcego obowizek nauki poza szko przeprowadza komisja, powoana przez dyrektora szkoy. W skad komisji wchodz:

a)        dyrektor szkoy lub nauczyciel zajmujcy w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczcy komisji,

b)       nauczyciel obowizkowych zaj edukacyjnych wynikajcych ze szkolnego planu nauczania odpowiedniej klasy.

 

10.           Przewodniczcy komisji, w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia speniajcego obowizek nauki poza szko, ustala tryb przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, w szczeglnoci liczb obowizkowych zaj edukacyjnych, z ktrych ucze moe zdawa egzaminy w cigu jednego dnia.

 

11.           Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporzdza si protok zawierajcy:

a)    imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzajcych egzamin klasyfikacyjny, a w przypadku ucznia realizujcego nauk poza szko, rwnie skad komisji,

b)    termin egzaminu klasyfikacyjnego,

c)     zadania ( wiczenia) egzaminacyjne,

d)    wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz ocen z tego egzaminu.

 

12.           Do protokou docza si pisemne prace ucznia i zwiz informacj o ustnych odpowiedziach ucznia. Protok stanowi zacznik do arkusza ocen ucznia, w ktrym wpisuje si dat egzaminu klasyfikacyjnego oraz ocen z tego egzaminu.

 

13.           W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zaj edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si nieklasyfikowany.

 

14.           Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zaj edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeeniem & 31.

 

Rozdzia 9

 

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

24

 

1.  Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna moe by zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

2.  Uczniowi przysuguje prawo przystpienia do dwch egzaminw poprawkowych.

 

3.  Egzamin poprawkowy przeprowadza si na pisemn prob ucznia lub jego rodzicw (prawnych opiekunw) zgoszon do dyrektora szkoy nie pniej ni na jeden dzie przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej na koniec roku.

 

4.  Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoy do dnia zakoczenia rocznych zaj dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza si w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

5.  Wychowawca klasy informuje ucznia o przyznaniu mu egzaminw poprawkowych jak rwnie o jego terminie oraz sposobie przeprowadzenia i dokumentuje to wpisem do dziennika.

 

6.  Dla przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, dyrektor szkoy powouje trzyosobow komisj w skadzie:

a)        dyrektor szkoy lub inny nauczyciel penicy w szkole funkcje kierownicz jako przewodniczcy komisji

b)       nauczyciel prowadzcy dane zajcia edukacyjne jako egzaminator

c)        nauczyciel tego samego przedmiotu lub pokrewnego przedmiotu jako czonek komisji.

 

7.  Nauczyciel uczcy ucznia danego przedmiotu moe by zwolniony na jego prob z udziau w pracach komisji egzaminacyjnej. Wwczas, a take w innych szczeglnie uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora powouje si innego nauczyciela tego przedmiotu z tej lub innej szkoy ( w porozumieniu z dyrektorem innej szkoy).

 

8.  Egzamin poprawkowy przeprowadza si w formie pisemnej i ustnej, z wyjtkiem przedmiotw: informatyki, wychowania fizycznego, z ktrych egzamin powinien mie przede wszystkim form zada praktycznych.

 

9.  Egzamin poprawkowy z zaj praktycznych przeprowadza si w formie zada praktycznych.

 

10.           Pytania (zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczcy komisji w porozumieniu z komisj. Stopie trudnoci pyta i zada praktycznych musi odpowiada kryteriom na wszystkie moliwe oceny .

 

11.           Cz pisemna egzaminu poprawkowego trwa 45 minut, cz ustna trwa 20 minut (10 minut na przygotowanie si ucznia)

 

12.           Komisja przeprowadzajca egzamin poprawkowy moe na podstawie przeprowadzonego egzaminu:

a)        podwyszy stopie

b)       pozostawi stopie ustalony przez nauczyciela w przypadku negatywnego egzaminu.

 

13.       Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporzdza si protok zawierajcy:

a)        skad komisji,

b)       termin egzaminu,

c)        pytania (zadania praktyczne) egzaminacyjne,

d)       wynik egzaminu oraz stopie ustalony przez komisj.

 

15.           Do protokou zacza si pisemne odpowiedzi ucznia i zwiz informacj o ustnych odpowiedziach ucznia. Protok stanowi zacznik do arkusza ocen ucznia, w ktrym wpisuje si dat egzaminu oraz ustalon ocen.

 

16.           Ucze, ktry z udokumentowanych przyczyn losowych nie mg w wyznaczonym terminie przystpi do egzaminu poprawkowego, moe przystpi do niego w terminie okrelonym przez dyrektora szkoy nie pniej jednak ni do koca wrzenia.

 

17.           Ucze, ktry nie zda egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klas, z zastrzeeniem &21 ust.1.1.

 

 

 

 

Rozdzia 10

 

TRYB ODWOAWCZY OD OCENY USTALONEJ W WYNIKU EGZAMINU POPRAWKOWEGO

 

25

 

1.    Uczniowi, jego rodzicom (opiekunom prawnym) lub pedagogowi szkolnemu przysuguje prawo do odwoania si od oceny niedostatecznej wystawionej w wyniku egzaminu poprawkowego, w ktrym zostay naruszone procedury okrelone w 27.

 

2.    Od oceny wyszej ni niedostateczna odwoanie nie przysuguje.

 

26

 

1.    Odwoanie naley kierowa do:

a)          Dyrektora Zespou w przypadku, gdy nie by on przewodniczcym komisji egzaminacyjnej;

b)         Zachodniopomorskiego Kuratora Owiaty w Szczecinie w przypadku, gdy przewodniczcym komisji egzaminacyjnej by dyrektor Zespou.

 

27

 

1.    Odwoanie od oceny niedostatecznej mona skada w przypadku:

a)        niedopenienia przez nauczyciela prowadzcego zajcia edukacyjne, z ktrych ucze zosta dopuszczony do egzaminu, obowizku okrelenia na pimie zakresu zagadnie obowizkowych, od dnia wyznaczenia daty egzaminu i ich przekazania uczniowi do zakoczenia zaj edukacyjnych w danym roku szkolnym. Ucze jest zobowizany odebra zagadnienia od nauczyciela do czasu zakoczenia zaj edukacyjnych w danym roku szkolnym. Jeeli tego nie dokona w wyznaczonym wyej terminie, zagadnienia te bd do odbioru w sekretariacie szkoy.

b)       nieuwzgldnienia przez komisj egzaminacyjn zalece Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dotyczcych szczeglnego trybu oceniania uczniw dysfunkcyjnych;

c)        zamania innych zasad szczegowych okrelonych w Rozporzdzeniu MEN.

 

28

 

1.    Odwoanie mona zoy w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

 

2.    W przypadku kierowania odwoania do Zachodniopomorskiego Kuratora Owiaty w Szczecinie naley to uczyni poprzez dyrektora Zespou Szk w Biaym Borze.

 

29

 

1. Odwoanie od oceny niedostatecznej zoone do:

a)        Dyrektora Zespou jest rozpatrywane w trybie natychmiastowym, a informacja o decyzji jest przekazywana zainteresowanym w terminie 3 dni od jej podjcia. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

b)        Zachodniopomorskiego Kuratora Owiaty jest rozpatrywane zgodnie z Kodeksem Postpowania Administracyjnego.

 

30

 

1.    W przypadku stwierdzenia zasadnoci odwoania dyrektor Zespou powouje now komisj i wyznacza nowy termin przeprowadzenia egzaminu. Ocena ustalona w wyniku powtrnego egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

 

Rozdzia 11

 

ZASTRZEENIA DO OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJ EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA

 

31

 

1.    Ucze lub jego rodzice/ prawni opiekunowie mog zgosi zastrzeenia do dyrektora szkoy, jeeli uznaj, e roczna ocena klasyfikacyjna z zaj edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostaa ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczcymi trybu ustalania tej oceny.

 

2.  Zastrzeenia mog by zgoszone w terminie do 7 dni po zakoczeniu zaj dydaktyczno-wychowawczych.

 

3.  W przypadku stwierdzenia, e roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zaj edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostaa ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczcymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoy powouje komisj, ktra:

a)          w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomoci i umiejtnoci ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczn (semestraln) ocen klasyfikacyjn z danych zaj edukacyjnych;

b)         w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczn ocen klasyfikacyjn zachowania w drodze gosowania zwyk wikszoci gosw; w przypadku rwnej liczby gosw decyduje gos przewodniczcego komisji.

 

4.  Sprawdzian przeprowadza si nie pniej ni w terminie 5 dni od dnia zgoszenia zastrzee, o ktrych mowa w ust.3. Termin sprawdzianu uzgadnia si z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

5. W skad komisji wchodz:

  1)   w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych:

a)  dyrektor szkoy albo nauczyciel zajmujcy w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczcy komisji,

b)  nauczyciel prowadzcy dane zajcia edukacyjne,

c)  dwch nauczycieli z danej lub innej szkoy tego samego typu prowadzcych takie same zajcia edukacyjne;

  2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)  dyrektor szkoy albo nauczyciel zajmujcy w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczcy komisji,

b)  wychowawca klasy,

c)  wskazany przez dyrektora szkoy nauczyciel prowadzcy zajcia edukacyjne w danej klasie,

d)  pedagog, jeeli jest zatrudniony w szkole,

e)  psycholog, jeeli jest zatrudniony w szkole,

f)  przedstawiciel samorzdu uczniowskiego,

g)  przedstawiciel rady rodzicw.

 

5.  Ustalona przez komisj roczna ( semestralna ) ocena klasyfikacyjna z zaj edukacyjnych nie moe by nisza od ustalonej wczeniej oceny.

 

6.  Ocena ustalona przez komisj jest ostateczna, z wyjtkiem niedostatecznej rocznej ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych , ktra moe by zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

7.  Z prac komisji sporzdza si protok zawierajcy w szczeglnoci :

 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych:

a) skad komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania) sprawdzajce,

d) wynik sprawdzianu oraz ustalona ocen,

 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skad komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik glosowania,

d) ustalon ocen zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

8.  Protok stanowi zacznik do arkusza ocen ucznia.

 

9.  Do protokou docza si pisemne prace ucznia i zwiz informacj o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

10.           Ucze , ktry z przyczyn usprawiedliwionych nie przystpi do sprawdzianu w wyznaczonym terminie , moe przystpi do niego w dodatkowym terminie , wyznaczonym przez dyrektora szkoy nie pniej jednak ni do koca wrzenia.

11.           Przepisy w pkt. 1 - 12 stosuje si odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym e termin do zgoszenia zastrzee wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisj jest ostateczna.

 

12.           Ucze moe powtarza klas dwa razy w cyklu ksztacenia (dan klas jeden raz) nie promowany ucze klasy pierwszej moe ubiega si o przyjcie do klasy pierwszej na oglnie przyjtych zasadach rekrutacji

 

 

Rozdzia 12

 

SPOSOBY POWIADAMIANIA RODZICW (PRAWNYCH OPIEKUNW) O OSIGNICIACH I POSTPACH UCZNIW

 

32

 

1.    Oglne zebranie z rodzicami (opiekunami prawnymi).

2.    Konsultacje indywidualne z nauczycielami podczas przerw rdlekcyjnych.

3.    Informacje telefoniczne i listowne.

4.    Wpisy do zeszytu (zeszyt do korespondencji z rodzicami).

5.    Informacja pisemna o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych na trzy tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym.

6.    Pisemna informacja ( w formie dyplomw uznania) o szczeglnych osigniciach ucznia na koniec roku szkolnego.

7.    Pisemne informacje o niepowodzeniach szkolnych ( nagany, kary)

 

 

Rozdzia 13

 

POSTANOWIENIA KOCOWE

 

33

 

Wewntrzszkolny System Oceniania w Zespole Szk im. Oskara Langego w Biaym Borze bdzie podlega ewaluacji i ewentualnej modyfikacji.

 

34

 

Wewntrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania (WSO) zosta zaopiniowany przez Rad Rodzicw w dniu 12 wrzenia 2010 roku

 

35

 

Wewntrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania (WSO) obowizujcy zaopiniowany przez Samorzd Uczniowski w dniu 12 wrzenia 2010 roku

 

36

 

Wewntrzszkolny System Oceniania zosta zatwierdzony przez Rad Pedagogiczn dnia 14 wrzenia 2010r. i wchodzi w ycie z dniem

14 wrzenia 2010roku.

 

 

 

Zatwierdzony Uchwa Rady Pedagogicznej w dniu 14-09-2010r..

 

 

Rada Rodzicw i Samorzd Szkolny pozytywnie zaopiniowali WSO.

 

Samorzd Szkolny Rada Rodzicw

 

........................................ .....................................